Årsmöte 2017

Protokoll fört vid årsmöte 2017-03-11 kl. 10.00 – 11.30

Plats: Täby – Hörsalen, Tibble gymnasium
Deltagare: Representanter enligt bifogad närvarolista (bilaga 1 inklusive 3 fullmakter).

Länkar till originaldokument
Årsmötesprotokoll 2017 (detta dokument)
Verksamhetsberättelse 2016

Antalet röstberättigade var 58 personer.

§1 Årsmötet öppnas

Styrelseordföranden Irene Klee hälsar alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. §2 Fastställande av dagordningen

Dagordningen (bilaga 2) godkändes.

§3 Val av ordförande för årsmötet

Gösta Ottestam valdes till ordförande för mötet. Han tackade för förtroendet och fortsatte mötet.

§4 Val av protokollförare och justeringsmän
Irene Klee valdes till mötets protokollförare. Till justerare av dagens protokoll tillika rösträknare valdes Solweig Johansson tomt 129 och Jan Stadigh tomt 74.

§5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Beslutades: Att kallelse skett i behörig ordning, på anslagstavlor, på webben och med utskick.
Beslutades: Att använda närvarolistan som underlag för röstlängd.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen presenterades (bilaga 3) och beslutades att lägga den till handlingarna.

§7 Revisorernas berättelse
Gösta Ottestam föredrog revisionsberättelsen (bilaga 4). Revisorerna hade inga anmärkningar och tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Beslutades: Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§8 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott

Beslutades: Överskottet för 2016, kr 94.498, disponeras enligt följande: Till ny ”Reparationsfond för elanläggning” avsätts kr 31.426:-.

Till ”Reparationsfond” avsätts enligt tidigare beslut kr 14.800:-. Resterande överskott kr 48.272:- balanseras i ny räkning.

§9 Fastställande av balans- och resultaträkningenBeslutades: Fastställa resultaträkningen för 2016 utvisande ett överskott på kr 94.498:- samt balansräkningen per 2016-12-31 med en omslutning på 378 786:- (Bilaga 5) §10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§11 Behandling av inlämnade motioner
Två motioner har inkommit vilka delades ut och även lästes upp på årsmötet (Bilaga 6 och 7). Den ena motionen gällde förslag till hur områdesansvaret kan fördelas på samtliga medlemmar och det andra på förslag att bilda en grupp som ser över hur servicehusen kan fräschas upp alternativt byggas om. Båda motionerna är inlämnade av Eva Rask.

Mötet diskuterade den första motionen om fördelning av områdesansvaret. Alla delar som områdesansvaret innehåller idag fanns inte med i förslaget vilket styrelsen påpekat. Ett antal förslag kom upp som allt ifrån att vi skulle köpa in tjänsten eller höja arvodet för att locka sökande. Inget konkret kom fram och därför beslutades att styrelsen försöker hitta en godtagbar lösning.

Eftersom förslagsställaren inte fanns närvarande på mötet för att motivera behovet av att bygga om servicehusen, beslutades efter en kort diskussion, att avslå förslaget och istället be förslagsställaren återkomma med ett tydligt motiv till nästa årsmöte.

§12 Bestämmande av ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer, och suppleanter samt övriga förtroendevalda

Styrelsen föreslog att ha kvar 2016 års arvode. En allmän diskussion uppstod på mötet och det beslutades att höja arvodet med kr 10 000:- för att locka medlemmarna att engagera sig mer i det gemensamma arbetet för föreningen.

Beslutades: Att höja arvodena för 2016 till kr 70.000:- exklusive sociala avgifter.

§13 Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter samt dag då dessa senast ska vara betalda

Beslutades: Att godkänna föreslagen budget 2017 med följande justeringar: Medlemsavgifter 2017 (ingen extra uttaxering) kr 473.600:-.

Arvoden (se §12) kr 70.000:-

Utgår: 2 st bommar (se §16) kr 0:- Reviderad budget sänds ut med nästa utskick.

Att årsavgiften för 2018 blir kr 3.200 att betalas senast sista januari 2018, med reservation för extra uttaxering vid årsmötet 2018 om behov föreligger.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades:

Styrelseledamöter

Irene Klee, ordförande Christian Malmgren, ledamot Margareta Winell, ledamot Margareta Weinesjö, kassör Johan Blix, ledamot Ulrika Mannerblad, ledamot

Styrelsesuppleanter

Margareta Wallin Lena Cronvall-Morén Åsa Karlsson

Beslutades:

Revisorer

Gösta Ottestam Helén Hurtig

Revisorsuppleanter

Cecilia Falkerheim Margareta Levin

Valberedning

Birgitta Ersson Kjellin
Inga-Britt Olsson, sammankallande

Att styrelsen ska bestå av följande personer:

Tomt Vald till

138 2018
90 2018
34 2018
65 2019 (omval) 117 2019 (omval) 116 2019 (omval)

Tomt Vald till

9 2018 (omval) 119 2018 (omval) 52 2018 (omval)

§15 Val av revisorer och suppleanter samt val av valberedning

Att välja följande personer:

Tomt Vald till

8 2018 (omval) 142 2018 (nyval)

Tomt Vald till

4 2018 (omval) 33 2018(omval)

Tomt Vald till

36 2018 (omval) 125 2018 (omval)

§ 16. Redovisning av kostnader för att installera automatiska bommar

Styrelsen har tagit fram en ungefärlig kostnad för att installera automatiska bommar enligt den lösning som Lövsättra fritidsby har. En redovising av den ungefärliga kostnaden gjordes i UllnaNytt nr 1/2017 och skulle bli cirka 95.000 kronor. Frågor och svar kring hur bommen skulle fungera framgick också av UllnaNytt.

Vid en omrösning med handuppräckning visade sig att majoriteten inte tyckte vi skulle gå vidare med denna fråga och beslutades därför att tills vidare inte satsa på denna lösning utan att nuvarande fungerar bra. Lennart Fries, tomt 38 erbjöd sig att se om det finns kodlås med större siffror eftersom många har svårt att se siffrorna i befintliga lås.

§ 17. Årsmötet avslutas

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och styrelsen överlämnade blommor med stort tack till mötets ordförande Gösta Ottestam.

Vid protokollet:

…………………………………………… Irene Klee

Justerare:

……………………………………. Jan Stadigh

Ordförande på mötet:

…………………………………………. Gösta Ottestam

…………………………………… Solweig Johansson

4