Hälsoskyddsbestämmelser

RAPPORT

2006-07-11 Dnr 06-440/2006-07-11.41

Malin Fransson

Anvisningar avseende de sanitära förhållandena inom Ullna
koloniträdgårdsområde.

Denna sida är konverterad från originalets pdf-fil: hälsoskyddsbestämmelser

Dricksvatten

Vatten tas från en borrad brunn i området. Dricks- och tvättvatten tillhandahålles från vattenposter gemensamma för en grupp om 4-6 lotter. Indragning av vatten i byggnaderna får inte ske. Täktens kapacitet är begränsad och utsläpp av avloppsvatten kan medföra olägenheter.

Bevattningsvatten

Vatten tas från Ullnasjön och levereras till varje tomt. Tappställena är skyltade med ”Sjövatten”. Vattnet ska inte användas till dryck eller matlagning.

Avloppsvatten

Inga avlopp får anordnas på de enskilda lotterna. Täta marklager, risk för förorening av Ullnasjön och vattentäkter samt lotternas ringa storlek förhindrar möjligheten till infiltration. Utsläpp i diken får inte göras.

Avlopp till sluten tank får inte anläggas på lotterna då farbar väg för slamsugningsfordon saknas.

Disk- och tvättvatten bör bäras ut och hällas på växtlighet eller på den egna trädgårdskomposten.

Toalett

Under sommarhalvåret finns gemensamma vattentoaletter i områdets båda servicehus. Vattentoaletterna är anslutna till en sluten tank. Under vinterhalvåret finns motsvarande torrdass.

Vattentoalett får inte installeras i husen.

De som har s.k. ”Porta potti” ska hälla urin och fekalier i särskild avloppstank enligt föreningens anvisningar (i särskild ho vid servicehusen).

De som har förmultningstoalett som komposterar fekalier och i vissa fall även urin ska kompostera enligt anvisningar på den inköpta förmultningstoaletten. Spridning av förmultningsprodukten är endast tillåtet om produkten är färdigkomposterad och torr. Kompostering av fekalier utomhus får inte ske.

För urinseparerande förmultningstoalett gäller även följande regler:


Urinen ska förvaras i tät behållare till spridningstillfället. Spridningen ska dock helst ske så snart som möjligt, helst på kvällstid och under fuktigt väder för att minska kväveförluster och bakteriebildning.

Om urinen måste lagras ska det komposteras i ca 6 månader.

Spridning av urin får endast ske under växtsäsongen (1 april – 1 oktober), dock inte på frukt och grönt som ska ätas rått

Urinen ska späd ut 10 gånger med vatten innan det sprids. Om urinen inte kan myllas ner bör man eftervattna.

Urin som kommit i kontakt med fekalier får inte spridas.
Enligt 2 § i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Täby Kommun ska tillstånd sökas för att inrättande av annan toalett än vattentoalett (tex urinseparerande eller förmultnings toalett, inkl komposteringen). Blanketter och informationsbroschyr kan beställas hos Miljö- och hälsoskyddstillsynen i Täby Kommun tfn 08-768 90 00.

Sopor

Hushållsavfall uppsamlas i behållare uppställda vid infarterna. Hämtning sker varje vecka under sommarhalvåret och varje månad under vinterhalvåret. Hämtning sker av kommunens renhållningsentreprenör och enligt en av kommunen fastställd taxa.

Trädgårdsavfall

Kompostering sker på lotterna eller i gemensamhetskompost. Komposten ska anordnas så att sanitära olägenheter inte uppstår.

Eldning

Eldning, dock endast vedartat trädgårdsavfall, kan tillåtas under tiden 15 september till 15 maj under förutsättning att eldningsförbud från brandmyndigheten inte gäller.

Eldstad får inte anordnas i stugorna.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSTILLSYNEN

Malin Fransson
Miljöinspektör