Rutin vid ovårdade tomter och hus – uppsägning

Enligt arrendeavtal och stadgar ska medlem se till så att tomt och hus sköts. Om inte detta görs, finns det risk att medlemmen blir av med arrendet.

Hus ska skötas kontinuerligt, inga fasta datum för detta tillämpas.

Så här går vi tillväga vid ovårdade tomter och hus eller uppsägning av arrendet

Under många år har det funnits önskemål från medlemmarna om att styrelsen ska se till att hus och tomter sköts på vårt område så som andemeningen är i arrendeavtal, stadgar och övriga regler som är kända av alla medlemmar.  De finns att hämta under fliken Dokument här på webbplatsen.

Att ha bråte och upplag på tomten är inte tillåtet.  Det är bland annat förfulande, inte förenligt med koloniverksamhet och en stor brandfara. Husen står tätt och bränder kan därför snabbt spridas.

Det kan också finnas andra orsaker till att en medlem blir av med sitt arrende (ej betalat avgifter, permanentboende eller annat som bryter mot arrendeavtalet).

De sex stegen

  1. Alla medlemmar känner till skötseltiderna (framgår av Regler för Ullna). De har också sanktionerats av medlemmarna på tidigare årsmöten.
  2. Efter besiktning som styrelsen gör sänder vi ut ett påpekande via e-post eller brev om vad som behöver rättas till (”Skötsel av tomter och hus – påpekande”). Att tala direkt med medlemmen eller ringa upp är alternativ som kan användas. Respittid 1 månad.
  3. Om inget händer efter ny besiktning och angiven respittid sänds ett krav om 500 kronor (”Återbesiktning av skötsel av tomter och hus”). I brevet varnar vi för att nästa steg är en anmodan om rättelse.
  4. Anmodan om rättelse med rekommenderat brev sänds enligt vad som anges i stadgarnas paragraf 4.
  5. Delgivning vid behov om rekommenderat brev ej hämtas ut.
  6. Om inte rättelse sker inom angiven tid sänds en uppsägning med omedelbar verkan. Arrendenämnden kan medla i ärendet men ansökan ska göras av medlemmen inom två månader från uppsägningen.