Ordningsregler

ULLNA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING TÄBY Org.reg.nr 816000-6923

ORDNINGSREGLER
med Hälso- och Miljöskyddsnämndens anvisningar

Detta är regler för att underlätta samvaron och främja trivseln inom Ullna koloniträdgårdsområde. De är antagna av Ullna Koloniträdgårdsförening 1985 och godkända av Täby kommun.

Denna sida är konverterad från originalets pdf-fil: ordningsregler för Ullna

Trafik

 1. Trafik med motorfordon är bara tillåten fram till områdets parkeringsplatser – endast där får Du parkera Ditt motorfordon.
 2. Trafik längre in i området får bara förekomma då det är nödvändigt för lastning och lossning.
 3. Du får inte köra in i området med tyngre fordon än personbil. Behöver Du komma in med tyngre fordon, vilket kan tillåtas undantagsvis när vägarna har god bärighet, skall Du först tala med den som styrelsen anvisar för att få tillstånd.
 4. Barnen skall inte behöva akta sig för trafik inom området. I stället får Du ge akt på dem.
 5. Inom området får Du köra i högst 20 km.
 6. Det är styrelsens uppgift att när vägarna inom området inte bedöms farbara, t ex vid tjällossning, låsa vägbommarna vid infarterna.

Avfall

 1. Anordningarna för och omhändertagande av sopor och latrin skall följa renhåll- ningsföretagets och miljö- och hälsoskyddsnämndens bestämmelser. Det är nödvändigt att var och en följer bestämmelserna och bidrar till en god ordning kring soptunnor, uppsamlingsplatser och toaletter.
 2. Sopcontainer är avsedd för sådant som har med Din kolonilott att göra – inte för andra grovsopor.

Husdjur

 1. Husdjur får inte gå lösa inom föreningens område.
 2. Du går inte heller låta Dina husdjur förorena inom det område föreningen arrenderar annat än på anvisad plats.

Tomter

1. Din tomt och Dina anläggningar skall hållas i vårdat skick. Uppstår tvist om detta, bestämmer styrelsen vad som är vanvård. Vårarbetena skall varje år vara avslutade den 1 juni.

 1. Häck eller staket mot gångvägar får inte placeras närmare än 30 cm från koloniträdgårdsgräns. Beträffande anläggningar i gränsen mellan tomterna får Du komma överens med Din granne.
 2. Skall Du plantera buskar eller träd, så tänk på att de växer sig stora. De får inte inkräkta på Din grannes tomt – så var hellre överens före än oense efter.
 3. Var och en håller efter området kring den egna tomten. Då slipper vi organisera arbetslag för småarbeten. Dike intill Din tomt håller Du öppet och fritt från sly och vägkanter hålls efter.

Allmänt

 1. Visa normal hänsyn när det gäller buller och oväsen som kan störa Din omgivning – särskilt kvällstid.
 2. Under april och oktober månad skall strandnära aktiviteter undvikas.
 3. Husvagnar och liknande får inte föras in i området.
 4. Är Du tveksam om vad som gäller i olika sammanhang, t ex beträffande något Du planerar på Din tomt eller Ditt hus, tag kontakt med styrelsen innan Du sätter igång.