Rutin för eldebitering

Principen för eldebiteringssystemet idag, förenklat beskrivet, är följande:

Vi får in våra intäkter mestadels genom årsavgiften. Dessa pengar används under året i enlighet med den budget vi gjort upp och alla räkenskaper kan kontrolleras när som helst av våra revisorer.

Vi har valt att debitera elen efter faktisk förbrukning med ett kvartal i efterskott. Det betyder att vi tar av de intäkter vi har (årsavgiften) och betalar den privata förbrukningen under ett kvartal tills vi får in pengarna när medlemmarna betalat för sin förbrukade el. På det sparkonto vi har på SBAB där pengarna finns, har vi inte någon nämnvärd ränta. Alltså blir det ingen förlust för någon om vi tillfälligt använder årsavgiften.

Med det nya systemet, så betalar du enligt följande:

• faktisk förbrukning av själva elen

• procentuellt för nätet beroende på hur mycket el som du förbrukat

Kostnaden för den gemensamma förbrukningen (servicehusen + pumparna) tas av årsavgiften och betalas av alla oavsett om du har el eller inte på tomten.

Huvudansvarig för eldebiteringarna är Margareta Winell. Fakturan sänds ut ca 2 veckor innan den ska betalas.

Fakturan är enkel
Fakturan är enkel. Den talar om kvartalets uppmätta elförbrukning och kostnaden för detta. Posten administration/service  är kostnaden som föreningen betalar till Kamstrup för att driva insamlingssystemet.

Kostnaden för enbart elen (elpriset) finns inte angiven på fakturan. Elpriset varierar från månad till månad och i det priset som finns på fakturan finns också nätkostnaden inkluderad. Det gör att det inte är så mycket vägledning att veta priset på själva elen. Om du dividerar kostnaden med din förbrukning får du fram vad du betalat per kilovatttimme (kWh). Och då ingår som beskrivits ovan både kostnaden för el och nät.

Föreningen har ett gemensamt elabonnemang så det går inte att få enskilda fakturor från elhandelsbolaget.