Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter för styrelsen i Ullna Koloniträdgårdsförening

2016-10-06 uppdaterad 2020-07-02

Arbetsuppgifter för förtroendevalda 2020

Kassören

 • Beslutar, tillsammans med ordföranden, om nya medlemmar i föreningen.
 • Registrerar, konterar, bokför och betalar fakturor + registrerar, konterar och bokför inbetalning av intäkter
 • Kontrollerar intäkterna för el via underlag från eldebiteringssystemet
 • Kontrollerar att avgifter för ovårdade tomter och icke närvaro på arbetsdagar har betalats. Görs med hjälp av utskicksansvarig.
 • Betalar arvoden samt skatter/arbetsgivaravgifter + sociala avgifter till förtroendevalda
 • Betalar utlägg till förtroendevalda
 • Skriver inkomstuppgifter för förtroendevalda, sänder dessa till skattemyndigheten
 • Rapporterar ekonomifrågor till styrelsen
 • Gör årsbokslut och upprättar balans- och resultaträkning
 • Tar fram budgetförslag
 • Gör föreningens deklaration
 • Håller kontakt med revisor
 • Tecknar firma i förening.
 • Debiterar städavgifter, avgift för ovårdade tomter o dyl.
 • Sammanställer och skriver brev m inbetalningskort till dem som inte deltagit på städdagar/ovårdade tomter.
 • Påminner om obetald faktura.

Ordföranden

 • Beslutar, tillsammans med kassören, om nya medlemmar i föreningen
 • Medlemskontakter
 • Kontakt med Täby kommun men kan delegera ärenden inom styrelsen
 • Ansvarig för ullna.comoch lämnar texter till webbmaster.
 • Upprättar föredragningslista för möten och leder styrelsearbetet
 • Tecknar firma i förening
 • Uppdaterar kontaktlista, arbetsuppgifter, inventarieförteckning och ”Regler för Ullna”samt Årshjulet.
 • Tar vid behov fram offertförfrågan för snöröjning.
 • Har hand om överlåtelser genom att:
  – Hantera administrationen kring arrendeavtal och övriga handlingar vid överlåtelser
  – Informerar styrelsen om inköpspris vid styrelsemötena

Vice ordförande

 • Biträder övriga styrelsemedlemmar och vikarierar när ordinarie ordförande inte är närvarande
 • Uppdaterar underhållsplanen.
 • Är kontaktperson för områdesansvariga på norra och ansvarar för arbetsuppgifterna på städdagen på norra i samråd med områdesansvariga.
 • Meddelar adressförändringar, ändring av mailadress mm till övriga styrelsemedlemmar
 • Uppdaterar medlemsregistret och sänder till styrelse och områdesansvariga.
 • Eldebiteringsansvarig, sköter administrationen för att kunna debitera el och årsavgift
 • Skaffar föreningsfrimärken och kuvert
 • Tar hand om föreningskuverten, etiketter och stämplar

Sekreterare

 • Kallar till möte
 • Skriver verksamhetsberättelse för årsmötet
 • Sänder kallelse till styrelsemöten och årsmöte samt anslår årsmöteskallelse på anslagstavlan
 • För protokoll vid styrelsemöten och årsmöten och distribuerar dem, inkl till revisor
 • Skriver ut dokument för årsmöte och extra föreningsmöte
 • Sänder konstituerande protokoll till Täby kommun
 • Sköter föreningens arkiv och sparar alla dokument på USB-minne.
 • Tar fram närvarolistor för årsmöte, extramöte, arbetsdag

Ledamöter

 • Redaktör för UllnaNytt (feb, april, juli, okt)
 • Biträder övriga styrelsemedlemmar.
 • Tar årliga vattenprover enligt hälsovårdsbestämmelserna (när vatten sätts på och mitt i sommaren)

Områdesansvarig (ej jourtjänst)

 • Är kontaktperson för områdesansvariga på södra och ansvarar för arbetsuppgifterna på städdagen på södra i samråd med områdesansvariga.
 • Arbetar tillsammans med byalaget på norra och södra området
 • Ansvarar för att föreningens egendomar hålls i gott skick genom att vid behov informera styrelsen om reparationer el dyl behöver utföras.
 • Sköter föreningens maskinpark och ser till att maskinerna lämnas till årlig service.
 • Har tillgång till nyckel för bom (om sådan finns) samt servicehus
 • Ser till så att låsen vid bommarna fungerar och byter ut, smörjer och lagar vid behov
 • Ändrar bomkod och informerar soptömmare och elnätsägare om ändrad kod.
 • Ansvarar för kontakter med sop- och avloppstömmare.
 • Sätter på/stänger av sommarvatten (sjö- och dricksvatten. Tömmer kolfiltret på hösten och fyller på till våren.
 • Kontrollerar att externt reningsfilter för duschhusen fungerar och byter/rengör vid behov.
 • Samordnar och fördelar arbetet under arbetsdagarna
 • Köper in sanitetsartiklar till servicehusen och fyller på vid behov.
 • Tillgång till nyckel för bom (om sådan finns) samt servicehus
 • Samlar in listorna från arbetsdagarna och lämnar till kassören

 Byalag för norra och södra området

Byalaget är resurspersoner till de områdesansvariga.

 • Arbetar nära tillsammans med områdesansvarig och övriga styrelsen
 • Känner ansvar för sitt område och patrullerar regelbundet området för att kolla om något måste åtgärdas.
 • Handhar enklare praktiska ärenden som uppkommer och informerar styrelsen om något måste åtgärdas som fordrar utlägg.
 • Träffas tillsammans med områdesansvariga innan sommaren för att bestämma arbetsuppgifter för säsongen.

 

Norra området Södra området
Margareta Levin tomt 33 (allmänt) Ingemar Andreasson tomt 149 (el)
Tony Westerberg tomt 29+30 (allmänt)

 

Jan Stadigh, tomt 74 (el)