Årsmöte 2014

 Protokoll fört vid årsmöte

2014-03-15kl. 10.00 –13.00

Plats: Täby – Föreningsgården, Stora salen

Deltagare: Representanter enligt bifogad närvarolista (bilaga 1). Antalet röstberättigade var 63 personer (varav 5 fullmakter).

§1 Årsmötet öppnas 

Styrelseordföranden Irene Klee hälsar alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen (bilaga 2) godkändes. 

§3 Val av ordförande för årsmötet 

Gösta Ottestam valdes till ordförande för mötet. Han tackade för förtroendet och fortsatte mötet.

§4 Val av protokollförare och justeringsmän 

Eva Rask valdes till mötets protokollförare. Till justerare av dagens protokoll tillika rösträknare valdes Christine Nordström tomt 41 och Catherine Selander tomt 118.

§5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Beslutades: Att kallelse skett i behörig ordning, på anslagstavlor, på webben och med utskick.

Beslutades: Att använda närvarolistan som underlag för röstlängd.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen presenterades (bilaga 3) och beslutades att lägga den till handlingarna.

§7 Revisorernas berättelse 

Yngve Kjellin föredrog revisionsberättelsen (bilaga 4). Revisorerna hade inga anmärkningar

och tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

Beslutades: Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§8 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott 

Beslutades: Överskottet 2013, kr 99.276, disponeras enligt följande:

Liksom tidigare år sker tills vidare avsättning till reparationsfonden kr 14.800, extra avsättning till reparationsfonden 2013 kr 50.000, varefter resterande belopp kr 34.476, balanseras i ny räkning. 2

§9 Fastställande av balans- och resultaträkningen 

Beslutades: Fastställa resultaträkningen för 2013 utvisande ett överskott på 99.276:- samt balansräkningen per 2013-12-31 med en omslutning på 313.484:- (Bilaga 5)

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslutades: Att enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

§11 Behandling av inlämnade motioner 

Tore Werner tomt 43 har kommit in med en motion (bilaga 6) med rubriken ”Färskvatten in till tomten”.

Beslutades: Att avslå motionen enligt styrelsens förslag. .

§12 Bestämmande av ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer, och suppleanter samt övriga förtroendevalda 

Beslutades: Att bibehålla 2013 års nivå på 60.000:- exklusive arbetsgivaravgifter.

§13 Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter samt dag då dessa senast ska vara betalda 

Styrelsens budgetförslag ändrades efter beslutet under § 16 (bilaga 7)

Beslutades: Att ingen extra uttaxering avseende 2014 sker.

Att kostnaden för sektionering av dricksvattenledningarna utgår i budget för 2014, med årets resultat kr 10.550:-

Vidare beslutades: Att årsavgift för 2015 blir 2.500:- att betalas sista januari 2015.

Att årsmötet 2015 kan, enligt stadgarna, ta beslut om extra uttaxering vid behov.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Beslutades: Att styrelsen ska bestå av följande personer:

Styrelseledamöter Tomt Vald till 

Irene Klee, ordförande 138 2016 (omval)

Eva Rask, sekreterare 134 2016 (omval)

Margareta Winell, v.ordf. 34 2016 (nyval)

Margareta Weinesjö, kassör 65 2015 3

Johan Blix, ledamot 117 2015 (fyllnadsval)

Ulrika Mannerblad, ledamot 116 2015

Styrelsesuppleanter Tomt Vald till 

Inga-Britt Olsson 125 2015 (omval)

Birgitta Ersson 36 2015 (omval)

Christian Malmgren 90 2015 (nyval)

§15 Val av revisorer och suppleanter samt val av valberedning 

Beslutades: Att välja följande personer:

Revisorer Tomt Vald till 

Yngve Kjellin 36 2015 (omval)

Gösta Ottestam 8 2015 (omval)

Revisorsuppleanter Tomt Vald till 

Maarit Maliniemi 14 2014(omval)

Margareta Levin 33 2015 (nyval)

Valberedning Tomt Vald till 

Birgitta Ersson 36 2015 (omval)

Inga-Britt Olsson, sammankallande 125 2015 (omval)

Ett inlägg var: Att inte samma personer ska sitta som styrelsesuppleanter som i valberedningen.

Förslag till ändring: Att en ”gammal styrelsemedlem” ska ta posten inom valberedningen – de har kunskap och erfarenhet om styrelsearbete.

Beslutades: Att vi fortsätter så som tidigare under 2014.

§ 16 Redovisning av styrelsens uppdrag att utreda kostnaden för alternativ med automatisk insamling och avräkning av elförbrukningen för samtliga hus 

§ 16 beslutades bli avhandlad före § 13-15.

Styrelsens utsända förslag till beslut om modernisering av elavläsning presenterades och diskuterades. Konstaterades allmän uppslutning kring behovet av modernisering.

Diskuterades sättet att finansiera nya elmätare och installation av dessa och styrelsens ursprungliga förslag till finansiering ändrades.

Beslutades följande: Nya elmätare, som är föreningens egendom, installeras under sommaren 2014. Finansieringen sker enligt följande: varje medlem med indragen el och tidigare mätare betalar ca 1.750:- senast sista juni 2014 och resterande ca 750:- senast sista januari 2015.

Nuvarande rutin med preliminärdebitering behålls under en övergångstid, för att senare kunna ersättas av direktdebitering. 4

§ 17. Årsmötet avslutas 

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och sekreteraren överlämnade blommor med stort tack till mötets ordförande Gösta Ottestam.

Vid protokollet:

……………………………..

Eva Rask

Ordförande på mötet:

…………………………….

Gösta Ottestam

Justerare:

……………………………………. …………………………………… Christine Nordström Catherine Selander

 

Årsredovisning 2013 

Verksamhetsberättelse 

Händelser under 2013 

Under året har sex styrelsesammanträden hållits, och fem Ullna Nytt med aktuell information sänts till medlemmarna. Styrelsen har också löpande behandlat ärenden via mail.

Följande personer valdes in i styrelsen på årsmötet i mars 2013. Styrelseledamöter  Tomt  Vald till 
Irene Klee ordförande + redaktör för Ullna Nytt 138 2014
Margareta Weinesjö kassör 65 2015
Per Adebratt Vice ordförande 16/17 2015
Eva Rask sekreterare 134 2014
Ulrika Mannerblad Utskicksansvarig 116 2015
Kristoffer Myrberg ledamot + omr. ansv 106 2014
Styrelsesuppleanter 
Inga-Britt Olsson 125 2014
Birgitta Ersson 36 2014
Silja Saeed 40 2014
Valberedning 
Birgitta Ersson 36 2014
Inga-Britt Olsson

Sammankallande o styrelsens representant

125 2014
Revisorer 
Yngve Kjellin 36 2014
Gösta Ottestam 9 2014
Revisorsuppleanter 
Maarit Maliniemi 14 2014
Johan Blix 117 2014

Rätt att teckna firma var och en för sig hade Irene Klee och Margareta Weinesjö.

Områdesansvariga för södra var Kristoffer Myrberg och Weine Weinesjö. Områdes-ansvariga för norra var Gertrud Persson och Metec Nowostawski. Elavräkningsansvarig var Lars Ögren. Back up för elavräkningen var Christian Malmgren.

Arbetsdagar 2013 
De tre gemensamma arbetsdagarna för 2013 var 20 april, 15 juni och 14 september.

Intäkter från arbetsdagar 
De som inte var närvarande vid de obliga-toriska två arbetsdagarna av tre möjliga debiteras 300:- för frånvaro en gång och 500:- för frånvaro två gånger. Intäkterna blev 16 300:-.

Skötselbesiktning 
Skötselbesiktning gjordes vid fem tillfällen under sommaren. Styrelsen har kontaktat medlemmar vars tomter inte skötts. Intäkterna för detta blev 500:-.

Kontroll av dricksvattnet 
Dricksvattnet kontrollerades i början av säsongen och i mitten av sommaren. Kostnaden för detta blev 11 542:-.

Webbsidan 
Totalt har webbplatsen haft 4055 besök under 2013 varav 2278 har varit unika besökare.

Adventsglögg 
Den årliga adventsglöggen ägde rum på norra lördagen den 2 november. Årets samling lockade ca 35 medlemmar. Kostnaden blev 800 kronor.

Medlemmar, överlåtelser m.m. 
Under året har sju stugor bytt ägare. Antalet tomter är 149 st, varav tomt 59 ej får bebyggas. Intäkter för överlåtelseavgifter blev 1 400:-.

Vattenfrågor under året 
Vatten är ingen självklarhet och vattenkvaliteten är skör enligt Södra Roslagens miljö- och hälsoskydd. Skulle vattenuttaget öka finns det risk för att vattenkvaliteten blir så dålig att vi inte kan använda vattnet från brunnen. Anvisningarna från Roslagens Miljö- och hälsoskydd går i samma anda, de är till för att vårt område ska fungera på ett hållbart sätt.

Under sommaren/hösten har styrelsen därför gjort återbesiktning i alla hus som tidigare hade anmärkning om indraget vatten eller fast avlopp 2008 (16 st). Det är inte tillåtet att ha vatten indraget i byggnaderna eller fasta avlopp. Det är inte heller tillåtet att göra åverkan på föreningens ledningsrör eller med egna rör/slangar dra in vatten på tomten. Det framgår tydligt i arrendeavtalet. Styrelsen har lagt ner många timmar på denna fråga som inte borde finnas på dagordningen överhuvudtaget.

Efter besiktningen beslöt styrelsen att som steg två se till så att alla privata vatten- dragningar pluggas igen/tas bort. På så sätt återgår vi till ursprungslösningen som vi vet är hållbar för hela området (=brunnens kapacitet klarar förbrukning med bibehållen kvalitet). Det är styrelsens ansvar att prioritera det allmännas bästa före enskilda medlemmars bekvämlighet. Styrelsen kommer därför under våren 2014 att se till så att alla privata anslutningar till det allmänna vattenledningsnätet tas bort. De utgör alla en potentiell risk för läckage.

Den medlem som haft nytta av den privata anslutningen ska betala för den arbetstid och det material som det innebär att återställa till ursprungligt skick. Medlemmen ska sedan på styrelsens anmodan gräva fram platsen där anslutningen har gjorts (troligen vid den gemensamma vattenposten), så att behörig rörmokare kan plugga igen den. Styrelsen kommer under 2014 att kontakta de medlemmar det berör (17 anslutningar på södra området och 7 anslutningar på norra området).

Styrelsen har också beslutat att ta in offerter från tre rörfirmor för att sektionera områ-dena så att vattnet kan stängas av exemplevis per kvarter. Därmed skulle inte alla medle-mar beröras om vattnet behöver stängas av. Offertförfrågan sändes ut i september 2013 men ingen av firmorna har visat intresse för jobbet. En försvårande faktor för förenin-gen är också att det inte finns någon doku-mentation på hur huvudvattenledningarna från brunnen är dragen ner till områdena. Vi vet ungefär hur det är draget till norra området tack vare medlemmen Ulf Zande, men vi vet inte något om hur det är draget till södra området. Det visar på hur skört hela vårt vattensystem är.

Duschhusen – statistik 

Duschhusen utnyttjades under maj – oktober enligt följande: Norra  Södra 
Maj 18 44
Juni 62 106
Juli 82 129
Augusti 27 52
September 8 43
Oktober 3 1
Totalt antal besök  200  375 

Biodling på Ullna 
Under försommaren sattes två bisamhällen ut på södra området. De ägs av en privat ägare men sköts av Margareta Weinesjö. Den första skörden blev 4 burkar men vi hoppas på utökad verksamhet under kommande år.

Vattenskada på servicehus 
Grunden på södras servicehuset har satt sig och blivit vattenskadad genom att avloppet från handfatet gått rakt ner i marken. Det kommer att flyttas till utsidan av huset med bättre dränering. Detta kommer att innebära en kostnad på cirka 2000 kronor.

Andrahandsuthyrning 
Under året har frågan om andrahands-uthyrning kommit upp. All andrahands-uthyrning ska godkännas av styrelsen och bedömning görs från fall till fall. Uthyrningen får inte förekomma som någon regelbundenhet istället för eget nyttjande. Styrelsen har fått en del synpunkter från medlemmar om lämpligheten av att okända människor rör sig i området. Det är därför viktigt att uthyraren också alltid informerar sina grannar.

Ny åkgräsklippare till södra 
En ny traktor/åkgräsklippare har inköpts för 20.000:- till södra området.

Utbetalda arvoden 

Arvodet för ansvariga inom styrelse, el-ansvar och suppleanter har varit följande. Irene Klee, ordförande + redaktör UllnaNytt 13 000
Margareta Weinesjö, kassör: 9 000
Per Adebratt, vice ordf. 4 200
Eva Rask, sekreterare 4 400
Kristoffer Myrberg, ledamot och områdesansvarig (södra): 7 000
Ulrika Mannerblad, utskicksansv. 4 200
Inga-Britt Olsson suppleant 0:-
Birgitta Ersson suppleant 0:-
Silja Saeed, suppleant 0:-
Gertrud Persson, områdesansv. norra 2 000:-
Metec Nowostawski, områdesansv. norra 2 000:-
Weine Weinesjö, områdesansv. södra 2 000:-
Lars Ögren, elavräkningsansv. 8 200
Yngve Kjellin, revisor 999:-
Gösta Ottestam, revisor 999:-
Lars-Erik Dahlgren, byalag 999:-
Totalt  58 997:- 
Sociala avgifter 14 058:-

Lars-Erik Dahlgren som ingår i byalaget har fått ersättning på grund av utökat arbete med vattnet vid på- och avsättning under vår och höst.

Historik för årsavgiften År  Avgift 
2003 2500
2004 2500
2005 2500
2006 2500
2007 2000
2008 2000
2009 2500
2010 2500
2011 (duscharna) 2500
2012 (elgenomgång) 2000
2013 3100