Årsmöte 2015

Protokoll fört vid årsmöte

2015-03-14 kl. 10.00 – 12.00

Plats: Täby – Föreningsgården, Stora salen

Deltagare: Representanter enligt bifogad närvarolista (bilaga 1). Antalet röstberättigade var
55 personer.

§1 Årsmötet öppnas
Styrelseordföranden Irene Klee hälsar alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen (bilaga 2) godkändes.

§3 Val av ordförande för årsmötet
Gösta Ottestam valdes till ordförande för mötet. Han tackade för förtroendet och fortsatte mötet.

§4 Val av protokollförare och justeringsmän
Irene Klee valdes till mötets protokollförare. Till justerare av dagens protokolltillika rösträknare valdes Lennart Fries tomt 38 och Catherine Selander tomt 118.

§5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Beslutades: Att kallelse skett i behörig ordning, på anslagstavlor, på webbenoch med utskick.

Beslutades: Att använda närvarolistan som underlag för röstlängd.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen presenterades (bilaga 3) och beslutades att lägga den till handlingarna.

§7 Revisorernas berättelse
Yngve Kjellin föredrog revisionsberättelsen (bilaga 4). Revisorerna hade inga anmärkningaroch tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
Beslutades: Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§8 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott
Beslutades: Överskottet för 2014, kr 18.192:-, balanseras i ny räkning.

§9 Fastställande av balans- och resultaträkningen
Beslutades: Fastställa resultaträkningen för 2014 utvisande ett överskott på 18.192:- samt balansräkningen per 2014-12-31 med en omslutning på 396.055:- (Bilaga 5)

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades: Att enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

§11 Behandling av inlämnade motioner
Christine Nordström tomt 41 och Lennart Fries, tomt 38 har kommit in med tre motioner (bilaga 6) rörande skötsel av tomt och hus samt extra arbetsdag för badstränderna.

Beslutades: Att avslå motionen enligt styrelsens förslag. .

§12 Bestämmande av ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer, och suppleanter samt övriga förtroendevalda

Beslutades: Att höja arvodena för 2015 till 65.000:- exklusive sociala avgifter vilket motsvarar ungefär 76.000:- inklusive sociala avgifter.

§13 Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter samt dag då dessa senast ska vara betalda
Beslutades: Extra uttaxering avseende 2015 om 200:- att inbetalas senast 30
april 2015.

Vidare beslutades: Att årsavgift för 2016 blir 2.500:- att betalas sista januari 2016.

Att årsmötet 2016, enligt stadgarna, kan ta beslut om extra uttaxering vid behov.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Beslutades: Att styrelsen ska bestå av följande personer:

Styrelseledamöter Tomt Vald till
Irene Klee, ordförande 138 2016
Eva Rask, sekreterare 134 2016
Margareta Winell, v.ordf. 34 2016
Margareta Weinesjö, kassör 65 2017 (omval)
Johan Blix, ledamot 117 2017 (omval)
Ulrika Mannerblad, ledamot 116 2017 (omval)

Styrelsesuppleanter Tomt Vald till
Margareta Wallin 9 2016 (nyval)
Monika Göransson 70 2016 (nyval)
Christian Malmgren 90 2016 (omval)

§15 Val av revisorer och suppleanter samt val av valberedning
Beslutades: Att välja följande personer:

Revisorer Tomt Vald till
Yngve Kjellin 36 2016 (omval)
Gösta Ottestam 8 2016 (omval)

Revisorsuppleanter Tomt Vald till
Lena Cronwall-Morén 119 2016(nyval)
Margareta Levin 33 2016 (omval)

Valberedning Tomt Vald till
Birgitta Ersson 36 2016 (omval)
Inga-Britt Olsson, sammankallande 125 2016 (omval)

§ 16 Förslag till ändring av stadgarna
Styrelsen har tagit fram förslag till nya texter i paragraferna 1, 3, 15, 17 och ny § 22.

Beslutades följande: Att anta förslaget till nya stadgar med smärre ändringar i paragraferna 1, 3 och 17.

§ 17. Årsmötet avslutas
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och sekreteraren överlämnade blommor med stort tack till mötets ordförande Gösta Ottestam. Gertrud Persson som så många år varit en utmärkt områdesansvarig på norra avtackades med blommor. Kristoffer Myrberg kvarstår som områdesansvarig på södra men lämnar över huvudansvaret till Weine Weinesjö. Som
tack för sin gärning med huvudansvaret fick också han blommor.

Vid protokollet: Irene Klee

Ordförande på mötet: Gösta Ottestam

Justerare: Lennart Fries och Catherine Selander

 

Årsredovisning 2014

Verksamhetsberättelse

Händelser under 2014

Under året har sex styrelsesammanträden hållits, och fem Ullna Nytt med aktuell information sänts till medlemmarna.
Styrelsen har också löpande behandlat ärenden via mail.

Följande personer valdes in i styrelsen på årsmötet i mars 2014.

Styrelseledamöter Tomt Vald till

Irene Klee, Ordförande 138 2016
+ redaktör för Ullna Nytt
Margareta Weinesjö, Kassör 65 2015
Margareta Winell, Vice ordförande 34 2016
Eva Rask, Sekreterare 134 2016
Ulrika Mannerblad, Utskicksansvarig 116 2015
Johan Blix, Ledamot 117 2015

Styrelsesuppl.
Inga-Britt Olsson 125 2015
Birgitta Ersson 36 2015
Christian Malmgren 90 2015

Valberedning
Birgitta Ersson 36 2015

Inga-Britt Olsson, Sammankallande och 125 2015
styrelsens representant

Revisorer
Yngve Kjellin 36 2015
Gösta Ottestam 8 2015

Revisorsuppl.
Maarit Maliniemi 14 2015
Margareta Levin 33 2015

Rätt att teckna firma var och en för sig hade Irene Klee och Margareta Weinesjö.

Områdesansvariga för södra var Kristoffer Myrberg och Weine Weinesjö. Områdesansvariga för norra var Metec Nowostawski,
Elavräkningsansvarig var Lars Ögren.

Arbetsdagar 2014
De tre gemensamma arbetsdagarna för 2014 var 26 april, 13 juni och 20 september.

Intäkter från arbetsdagar
De som inte var närvarande vid de obligatoriska två arbetsdagarna av tre möjliga debiteras 300:- för frånvaro en gång och
500:- för frånvaro två gånger. Intäkterna för icke närvaro blev 12 100:-

Kontroll av dricksvattnet
Dricksvattnet kontrollerades i början av säsongen. Kostnaden blev 3204:- .

Besök på webbsidan
Totalt har webbplatsen under året haft 4 492 besökare.

Adventsglögg
Den årliga adventsglöggen ägde rum på norra området söndagen den 30 november. Årets samling lockade ca 35 medlemmar.
Kostnaden blev 600 kronor.

Medlemmar, överlåtelser m.m.
Under året har 14 stugor bytt ägare. Antalet tomter är 149 st, varav tomt 59 ej får bebyggas. Intäkter för överlåtelserna har varit 2 800 kr.

Byte av elmätare
Styrelsen föreslog till årsmötet 2014 att installera nya elmätare och system för automatisk avläsning av elförbrukningen.
Beslut fattades på årsmötet att gå på styrelsens förslag att välja Kamstrup AB som leverantör av det nya systemet. De
nya elmätarna installerades under perioden 16 juni – 4 juli. 137 privata elmätare samt 3 för gemensamma utrymmen byttes ut.

Kostnaden för elmätare inklusive installation blev 273 649:- exkl moms. Kostnaden för driften är 28 200:- exkl moms per år.

Nuvarande rutin med preliminärdebitering behålls under en övergångstid, för att senare kunna ersättas av direktdebitering.

Borttagning av privata dricksvattenledningar
På årsmötet presenterade en representant från Södra Roslagens Miljö och hälsoskydd vikten av att vara försiktig med det
brunnsvatten vi har för dricksvatten. Vattenkvaliteten är inte på topp men godkänd med anmärkning och har så varit i flera år.

Under årens lopp har en del medlemmar gjort egna anslutningar till föreningens dricksvattenledningar . Ledningsnätet är
känsligt och läckage är svåra att hitta. Reparationer orsakar föreningen stora kostnader, och olägenheter för alla medlemmar om vattnet måste stängas av under lagningstiden.

Under årens lopp har styrelsen gjort inventeringar och efter senaste besiktningen under 2014 har nu samtliga hus som haft
egna privata ledningar kopplat bort sina anslutningar. Vi är nu tillbaka till den godkända ursprungslösningen som vi vet är hållbar för hela området. Då klarar brunnens kapacitet förbrukningen med bibehållen kvalitet.

Det var 17 anslutningar på södra området och 7 anslutningar på norra området som åtgärdades under våren.

Nedgrävda elkopplingsdosor
Vad styrelsen kan se finns det idag åtta eldosor som grävts ned i marken. Detta är ett problem den dagen som det blir något fel i kopplingsdosan och hus blir utan el. Varje dosa förser två hus.

I höst uppdagades ett elfel i hus 102 och 103. Vi fick först ta reda på var längs ledningen som felet uppstått. För det anlitades firman Infratec till en kostnad av 6.250:-. Det visade sig att vatten hade trängt in i en nedgrävd kopplingsdosa och orsakat kortslutning. Kostnader för material och arbete för att skarva kablar, ny kopplingsdosa ovan jord gick på närmare 14 000:-.

Tillkommer cirka 20 timmars extra arbetstid som föreningens styrelse och områdesansvarig lagt ned på ärendet (ta reda på firma som kunde detektera kabelfel, kontakta elektriker som kan laga, gräva fram kopplingsdosa, medlemskontakt etc.)

Enligt styrelsebeslut betalar föreningen kostnaden för detekteringen medan kostnaden för att åtgärda felet på tomten
läggs på den som arrenderar tomten då det skett en åverkan mot reglerna. Även om nuvarande medlem inte gjort åverkan är det denne som ska stå för kostnaden. Detta beslut är vägledande för övriga nio nedgrävda kopplingsdosor.

Bakgrundsfakta
Föreningen ansvarar för elnätet inom området från Fortums transformatorstation fram till och med kopplingsdosan vid tomtgräns. Till varje kopplingsdosa är två hus anslutna. Därifrån har den enskilde husägaren ansvaret för installationen in i huset. Husägaren ansvarar därmed också för husets elcentral med säkringarna inklusive mätartavlan som mätaren ska monteras på. Elmätaren med antenn är dock föreningens egendom. Ingen åverkan eller ändring får göras på kopplingsdosan vid tomtgränsen. Se även arrendeavtalets paragraf 11.

Duschhusen – statistik
Duschhusen har utnyttjats enligt följande sedan starten 2011:

Norra  Södra
2011
251  373

2012
269  305

2013
200  375

2014
95  234

En klar nedgång av viljan till att duscha på norra. Eller skriver kanske inte alla upp sig på listan längre?

Utbetalda arvoden
Arvodet för ansvariga inom styrelse, el-ansvar och suppleanter har varit följande.

Irene Klee, Ordförande +
redaktör UllnaNytt
16 000:-

Margareta Weinesjö Kassör:
9 000:-

Margareta Winell Vice ordf.
4 400:-

Eva Rask, Sekreterare
5 000:-

Johan Blix, Ledamot
4 400:-

Ulrica Mannerblad,
Utskicksansv.
4 400:-

Inga-Britt Olsson Suppleant
0:-

Birgitta Ersson Suppleant
0:-

Metec Nowostawski,
Områdesansv. norra
2 000:-

Kristoffer Myrberg,
Områdesansv.södra
2 000:-

Weine Weinesjö,
Områdesansv. södra
2 000:-

Lars Ögren,
Elavräkningsansv.
8 200

Yngve Kjellin, Revisor
999:-

Gösta Ottestam, Revisor
999:-

Sociala avgifter
10 815:

Totalt
70 213:-

Historik för årsavgiften

År Avgift
2003 2500
2004 2500
2005 2500
2006 2500
2007 2000
2008 2000
2009 2500
2010 2500
2011 (duscharna) 2500
2012 (elgenomgång) 2000
2013 3100
2014 2500