Årsmöte 2016

Innehåller årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse Konverterat från pdf-original som går att ladda hem här:

Årsmötesprotokoll 2016 och Verksamhetsberättelse 2015

Protokoll

fört vid årsmöte 2016-03-12 kl. 10.00 – 11.30

Plats: Täby – Föreningsgården, Stora salen

Deltagare: Representanter enligt bifogad närvarolista (bilaga 1). Antalet röstberättigade var 47 personer.

§1 Årsmötet öppnas
Styrelseordföranden Irene Klee hälsar alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen (bilaga 2) godkändes.

§3 Val av ordförande för årsmötet
Gösta Ottestam valdes till ordförande för mötet. Han tackade för förtroendet och fortsatte mötet.

§4 Val av protokollförare och justeringsmän
Irene Klee valdes till mötets protokollförare. Till justerare av dagens protokoll tillika rösträknare valdes Camilla Sjöstedt tomt 13 och Solweig Johansson tomt 129.

§5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Beslutades: Att kallelse skett i behörig ordning, på anslagstavlor, på webben och med utskick.

Beslutades: Att använda närvarolistan som underlag för röstlängd.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Malin Ögren, tomt nr 73, framförde stor kritik mot övergång till nytt eldebiteringssystem ochstyrelsens handläggning av ärendet. Styrelsen bemötte kritiken och informerade vidare om att tidigare årsmöte uttalat sig för systembyte, och att alla som på grund av det tidigare systemet har en fordran på föreningen, kommer att erhålla avräkning successivt under 2016.

Verksamhetsberättelsen presenterades (bilaga 3) och beslutades att lägga den till handlingarna.

§7 Revisorernas berättelse
Yngve Kjellin föredrog revisionsberättelsen (bilaga 4). Revisorerna hade inga anmärkningar och tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

Beslutades: Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§8 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott
Beslutades: Underskottet för 2015, kr 30 772:-, balanseras i ny räkning.

§9 Fastställande av balans- och resultaträkningen
Beslutades: Fastställa resultaträkningen för 2015 utvisande ett underskott på 30 772:- samt balansräkningen per 2015-12-31 med en omslutning på 315 096:- (Bilaga 5)

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Malin Ögren, tomt 73 önskade att det noterades till protokollet att hon reserverade sig mot en ansvarsfrihet för styrelsen.

§11 Behandling av inlämnade motioner
Inga motioner har inkommit.

§12 Bestämmande av ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer, och suppleanter samt övriga förtroendevalda
Styrelsen föreslog att sänka arvodet då styrelsen tagit över avräkningsansvaret för el i samband med att det nya eldebiteringssystemet har körts igång.

Beslutades: Att sänka arvodena för 2016 till 60.000:- exklusive sociala avgifter.

§13 Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter samt dag då dessa senast ska vara betalda
Beslutades: Extra uttaxering avseende 2016 om 700:- att inbetalas senast 30 april 2015. Anledningen till höjningen är att Täby kommun
aviserat om höjning av arrendekostnaden eftersom Skatteverket
höjt taxeringsvärdet av marken.

Vidare beslutades: Att årsavgift för 2017 blir 3.200 :- att betalas sista januari 2017 med reservation för en extra utdebitering vid årsmötet 2017.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Beslutades: Att styrelsen ska bestå av följande personer:

Styrelseledamöter Tomt Vald till
Irene Klee, ordförande 138 2018 (omval)
Christian Malmgren, ledamot 90 2018 (nyval)
Margareta Winell, ledamot 34 2018 (omval)
Margareta Weinesjö, kassör 65 2017
Johan Blix, ledamot 117 2017
Ulrika Mannerblad, ledamot 116 2017

Styrelsesuppleanter Tomt Vald till
Margareta Wallin 9 2017 (omval)
Lena Cronvall-Morén 119 2017 (nyval)
Åsa Karlsson 52 2017 (nyval)

§15 Val av revisorer och suppleanter samt val av valberedning
Beslutades: Att välja följande personer:

Revisorer Tomt Vald till
Yngve Kjellin 36 2017 (omval)
Gösta Ottestam 8 2017 (omval)

Revisorsuppleanter Tomt Vald till
Margareta Levin 33 2017(nyval)
Cecilia Falkerheim 4 2017 (nyval)

Valberedning Tomt Vald till
Birgitta Ersson 36 2017 (omval)
Inga-Britt Olsson, sammankallande 125 2017 (omval)

§ 16. Årsmötet avslutas
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och sekreteraren överlämnade blommor med stort tack till mötets ordförande Gösta Ottestam. Lars Ögren som i 13 år varit en utmärkt
elavräkningsansvarig och Eva Rask som bidragit till att området nu har två fina duschar avtackades.

Vid protokollet:

Irene Klee

Ordförande på mötet:

Gösta Ottestam

Justerare:

Camilla Sjöstedt
Solweig Johansson

 

Verksamhetsberättelse

Händelser under 2015

Under verksamhetsåret har sex styrelsesammanträden hållits, och två Ullna Nytt med aktuell information sänts till medlemmarna. Styrelsen har också löpande behandlat ärenden via mail.

Följande personer valdes in i styrelsen på årsmötet i mars 2015.

Styrelseledamöter Tomt Vald till

Irene Klee,Ordförande
+ redaktör för Ullna Nytt 138 2016

Margareta Weinesjö,Kassör 65 2017

Margareta Winell,Vice ordförande 34 2016

Eva Rask,Sekreterare 134 2016

Ulrika Mannerblad,Utskicksansvarig 116 2017

Johan Blix,Ledamot 117 2017

Styrelsesuppl.
MargaretaWallin 9 2016
Monika Göransson 70 2016
Christian Malmgren 90 2016

Valberedning
Birgitta Ersson 36 2016
Inga-Britt Olsson, 125 2016
Sammankallande och
styrelsens representant

Revisorer
Yngve Kjellin 36 2016
Gösta Ottestam 8 2016

Revisorsuppl.
Lena Cronwall-Morén 119 2016
Margareta Levin 33 2016

Rätt att teckna firma var och en för sig hade Irene Klee och Margareta Weinesjö.

Områdesansvariga för södra var Weine Weinesjö och Kristoffer Myrberg. Områdesansvarig för norra var Metec Nowostawski,
Elavräkningsansvarig var Lars Ögren fram till och med september 2015.

Arbetsdagar 2015
De tre gemensamma arbetsdagarna för 2015 var 25 april, 13 juni och 19 september.

Intäkter från arbetsdagar
De som inte var närvarande vid de obligatoriska två arbetsdagarna av tre möjliga debiteras 300:- för frånvaro en gång och
500:- för frånvaro två gånger. Intäkterna för icke närvaro blev 16 000 kr.

Kontroll av dricksvattnet
Dricksvattnet kontrollerades i början av säsongen. Kostnaden blev 6 165 kr .

Besök på webbsidan
Totalt har webbplatsen under året haft 5012 besökare. Det är en ökning mot förra årets 4492.

Problem med sjövattenpumparna
Under sommaren har vi haft problem med båda sjövattenpumparna. Eftersom det blev en blöt sommar var behovet av att vattna litet. Pumparna lagades av Metec, Ulf Zande, Weine och rörmokare Lars-Erik. Stort tack för insatsen! Kostnaden för att laga detta blev: 4 856 kr.

Årets skötseltema
På årsmötet kom det upp via en motion att vissa hus och tomter idag ligger på gränsen till att vara ovårdade. Alla känner till vilka ordningsregler som gäller och särskilt under perioden maj – september görs regelbundna kontroller. Ett förslag kom från en medlem att anordna teman för året då man lägger särskild vikt under året vid att sköta exempelvis grusgångarna, häckar, hus etc. Styrelsen tyckte det var en bra idé och beslutade därför att grusgångarna blev årets tema. Det har sett ut att ha skötts väl under verksamhetsåret.

Medlemmar, överlåtelser m.m.
Under året har 9 stugor bytt ägare varav stuga 67 har haft två ägare. Antalet tomter är 149 st, varav tomt 59 ej får bebyggas. Intäkter för överlåtelserna har varit 1 600 kr.

Nytt eldebiteringssystem
På initiativ av styrelsen har ett nytt mer automatiserat Excelbaserat eldebiterings-system tagits fram. Framtagandet har inte inneburit några kostnader då det gjorts på ideell basis. Lars Ögren har skött elavräk-ningarna under 13 år vilket han ska ha en stor eloge för. De nya debiteringarna kommer att göras en gång i kvartalet i efterskott baserat på faktisk förbrukning. Driftstart 1 oktober 2015 (Q4) och första räkningen kommer i januari 2016.

Tillsyn av SRMH enligt miljöbalken
Under 2014 gjorde Södra Roslagens Miljö och hälsokyddskontor en genomgång av samtliga stugors toalettlösningar och avlopp.
De tittade även om det fanns vatten indraget. Först under 2015 (november) fick styrelsen rapporten från denna inspektion.
Den visade att en kolonilott hade indraget vatten i byggnad på tomten. Styrelsen har kontaktat ägaren. 19 stugor hade torr-lösningar eller Porta potti. Stugor med mulltoaletter hade egen kompostering inomhus av fekalier, efterkompostering samt pridning av urin på växtlighet på egna tomten. Samtliga hade tillstånd för toalettlösningarna samt hade anmält egen kompostering av fekalier. Andra typer av torrlösningar som förekom var frystoalett, kemtoalett, båttoalett.

En anmärkning som måste åtgärdas gäller södra områdes avlopp från duschhuset. Filtret i slamavskiljaren var trasigt och
behöver bytas samt att nivån i slamavskiljaren har stått högre tidigare vilket kan bero på problem med efterföljande rening/bortskaffning av vattnet. De områdesansvariga har fått i uppgift att åtgärda detta. Kostnad för inspektionen: 35 000:- som debiteras våren 2016.

Propå att ändra busstiderna
Styrelsen har skrivit till SL och kommunen och föreslagit att busstiderna ska modifieras på förmiddagarna. Styrelsen har påpekat detta vid två tillfällen. En ändring har skett genom att buss 629 som utgår från Dandryds sjukhus nu går mot Ullna Strand med vissa turer till Lövsättra vägskäl.

Taxeringsvärden på stugorna
Under hösten fick styrelsen in önskemål om att få föreningens medlemsregister från Skattemyndigheten. Vi hade juridiskt ingen rätt att vägra. Skattemyndigheten har sänt ut blanketter till samtliga medlemmar som ägde stugan under 2015 där var och en skulle fylla i den för att fastställa värdet för fastighets-taxering. Alla har nu fått svar och värdena kan variera beroende på vad man själv fyllt i att man har för standard, boyta och byggnadsår. En fastighetsavgift får man sedan årligen betala som är 0,75 procent av taxeringsvärdet. Försäljningen ska deklareras på Skatteverkets blankett K5. Reglerna
vid försäljning och möjligheterna till uppskov är desamma som vid försäljning av småhus. Det kan vara bra att känna till.

Utbetalda arvoden
Arvodet för ansvariga inom styrelse, elansvar och suppleanter har varit följande.

Irene Klee, Ordförande + redaktör UllnaNytt 12 000:-
Margareta Weinesjö Kassör: 7 000 :-
Margareta Winell Vice ordf. 5 200:-
Eva Rask, Sekreterare 5 200:-
Johan Blix, Ledamot 5 200:-
Ulrica Mannerblad, utskick 5 200:-
Inga-Britt Olsson Suppleant 0:-
Birgitta Ersson Suppleant 0:-
Metec Nowostawski, Områdesansv. norra 6 000:-
Kristoffer Myrberg, Områdesansv.södra 2 000:-
Weine Weinesjö, Områdesansv. södra 4 000:-
Lars Ögren, Elavräkningsansv. 8 200:-
Yngve Kjellin, Revisor 999:-
Gösta Ottestam, Revisor 999:-
Lars-Erik Dahlgren 1 998:-
Ingemar Andreasson 999:-
Sociala avgifter 10 403:-
Totalt 75 398:-

Historik för årsavgiften

År Avgift

2003 2500
2004 2500
2005 2500
2006 2500
2007 2000
2008 2000
2009 2500
2010 2500
2011 2500
2012 2000
2013 3100
2014 2500
2015 2700