UllnaNytt september 2021

Detta är en version konverterad för webb. Originalet finns här UllnaNytt

UllnaNytt september 2021

Så går denna fantastiska sommar mot sitt slut. Hösten har gjort tidig entré och drar snart med sin brandgula pensel över träd och buskar. Vi säger tack och på återseende till grönska, blommor och bär och välkomnar höstens pyssel. Årstiderna är en poetisk påminnelse om tidens gång och livets ständiga

förgänglighet och pånyttfödelse. På hösten minns vi sommarens vackra, sköna dagar som gick alldeles för fort. Men samtidigt finns en förtröstan i vetskapen att grönskan och värmen återvänder. Och som kolonist är denna förtröstan och årstidernas gång kanske extra påtaglig.

Kolonist, javisst!

Ja, du är kolonist. Som medlemmar i Ullna Koloniträdgårdsförening är vi alla kolonister. Nu då vi har många nya medlemmar så vill vi i styrelsen påminna om grundtanken med föreningen. Att ha en kolonistuga är inte detsamma som att ha en sommarstuga eller fritidshus. Som kolonist är du medlem i en koloniförening och bunden av vad som står i dess föreningsstadgar, arrendeavtal och ordningsregler. Du är medlem i en gemenskap med allt det innebär av trevligheter och åtaganden. Alla åtaganden är kanske inte det man helst vill göra, men de måste ändå genomföras inom rimlig tid.

Det är viktigt att vi värnar om området i den anda som Täby kommun har bestämt eftersom det är den bästa garantin för att kunna behålla vårt arrende. Enligt arrendeavtalet upplåter kommunen området för koloniträdgårdsändamål med företräde för boende i Täby kommun. Arrendet kan när som helst upphöra om kommunen vill använda området till annat ändamål, även om vi idag har ett avtal till 2030. Börjar vi tillåta inslag som gör att området blir något annat än vad det är tänkt, kan kommunen mycket väl känna sig lockad att på sikt sälja marken för villabebyggelse. Vårt område är unikt i Täby. Vi behåller det genom att du som medlem tar ditt ansvar att följa de avtal, stadgar och regler som godkänts av kommunen och föreningen.

Allt man får eller inte får kan inte definieras i förväg. Mycket framgår i de regler och dokument som finns påwww.ullna.com under valet Dokument. Hör därför alltid med styrelsen om du är det minsta osäker. Det som du har tänkt göra eller placera på din tomt kanske inte är förenligt med koloniträdgårdsverksamhet.

Skrymmande föremål på tomterna som inte är koloniverksamhet

Frågan om studsmattor har kommit upp och styrelsen har på styrelsemöte den 3 augusti 2021 beslutat att inte tillåta nya uppställningar av stora och skrymmande anläggningar på kolonilotterna, exempelvis studsmattor, hoppborgar, pooler, badtunnor och liknande. Syftet är att bevara området enligt grundidén, dvs ett koloniträdgårdsområde i enlighet med Täby kommuns anvisningar. Även andra större anläggningar kan komma att omfattas t ex gung- och klätterställningar. Vad som faller under sådana avgörs från fall till fall av styrelsen.

För befintliga anläggningar gäller att dessa ska vara borta från lotterna senast vid utgången av år 2022. Samtliga berörda medlemmar har informerats. För byggnationer gäller som vanligt kommunens byggregler för området.

Invasiva arter

En invasiv art kännetecknas av att den dykt upp i ett område där den vanligen inte växer och sedan sprider sig av egen kraft och därmed hotar ekosystemet den introducerats till. Vi har fått in ett stort antal jättebalsaminer på Norras kompost och omkring kompostområdet. Jättebalsamin är en invasiv art och eftersom föreningen har skötselansvaret för området vi arrenderar, så måste vi enligt kommunen sköta bekämpningen. Därför är det viktigt att alla känner till hur man ska bekämpa dem enligt Naturvårdsverkets riktlinjer:

1 Jättebalsamin

page2image16806704

Eftersom jättebalsamin sprids med frön i vinden, inte via rotsystemet, är den relativt lätt att bekämpa. Jättebalsaminerna ska helst tas upp med roten och läggas i sopsäckar för vidare transport till förbränning. De får absolut inte komposteras. Bästa tiden för bekämpning är i juni, dvs innan de blommar. Man bör sedan fortsätta att hålla efter dem hela sommaren och även kommande år.

I år har balsaminerna vuxit ganska fritt på vår kompost. Nästa år måste vi vara på alerten och ta bort dem och lägga i sopsäckar så fort de visar sig och inte hunnit sprida sina frökapslar, dvs redan under den första och framför allt den andra städdagen.

Städdag och båtupptagning

Lördagen den 25 september är det städdag. Då samlas vi alla som kan och hjälps åt med stora och små projekt med syfte att förbättra och snygga till närmiljön. Det är ett ypperligt tillfälle att bekanta sig med fler medlemmar och öka på gemenskapen. Lunch kommer att serveras på norras allmänning. OBS: Vi kommer att ta upp flytbryggan på norra denna dag, vilket betyder att båtarna måste tas upp senast dagen innan, alltså fredag 24 september.

Toalettrenovering

Snart inleds första steget i processen att bygga nya servicehus/toaletter. Den 25 september stängs vattnet till toaletterna av. Styrelsen har beställt två portabla toaletter som kommer att finnas tillgängliga fram till säsongsavslutningen i slutet av oktober. Därefter finns ingen allmän toalett förrän arbetet är klart, vilket beräknas bli någon gång i april nästa år.

Avstängningen av vattnet innebär också att duschen stängs av under denna tid. Dricks- och sjövattnet kommer dock att finnas kvar till någon gång i slutet av oktober.

Gasa försiktigt

Det har uppstått små gropar på grusvägarna framför bommarna. Sannolikt är de ett resultat av bilar som accelererat för kraftigt på grund av att man tror att man måste stressa förbi innan bommen fälls ner igen. Men bommen är öppen i _30 sekunder och dessutom kan den inte fälla ner om en bil befinner sig under den. Vi vill härmed uppmana alla att accelerera försiktigt vid passering för att undvika att groparna blir större och ett potentiellt problem.

Grusgångar och häckar

Med anledning av att vi fått flera nya medlemmar passar vi på att påminna om att det är varje stugägares ansvar att hålla efter grusgången längs den egna tomten och även hålla eventuell häck trimmad och max 180 cm hög. Grusgången ska hållas snygg och fri från ogräs. Häcken ska inte breda ut sig över grusgången, utan ska hållas inom tomtgränsen.

Nya medlemmar

Denna gång hälsar vi Lotten Kihlström i stuga 1 och Erik Ahlström i stuga 139 välkomna i gemenskapen.

Med förhoppning om en fin höst Genom styrelsen
~ Jonas Molund

Styrelsen i augusti 2021 Från vänster: Margareta Weinesjö (stuga 65, kassör) – Birgitta Ersson (stuga 35&36, avgående valberedning) – Birgitta Wikfeldt (stuga 54, ledamot) –
Jonas Molund (stuga 8, ledamot och skribent för UllnaNytt) – Irene Klee (stuga 138, ordförande) Margareta Winell (stuga 34, vice ordförande) – Lena Cronvall Morén (stuga 119, sekreterare) – Per Hedlund (stuga 64, suppleant) – Marianne Bauer (stuga 97, suppleant) – Robert Roos (stuga 24, suppleant) – Anne Moreau Pertot (stuga 14, valberedning) – Gunilla Ekman (stuga 143, valberedning, ej närvarande)

Hemsida: www.ullna.com Ordförande: irene.klee@hotmail.com Vice.ordförande: margareta.winell@hotmail.com Sekreterare: lena.cronvall@outlook.com Kassör: margaretaweinesjo@gmail.com Ledamot: birgitta.wik@hotmail.com Ledamot & redaktör: molundjonas@gmail.com Suppleant: per.w.hedlund@gmail.com Suppleant: roberroos@gmail.com Suppleant: mariannebauer@telia.com Valberedning: anne.pertot@hotmail.com gunilla_ekman@hotmail.com