Vatten, avlopp och toaletter

Inget vatten får dras in i stugorna
I detaljplanen för Täby kommun framgår att vatten inte får dras in i stugorna. Med ”indraget vatten” menas att ha trycksatt vatten (sjö- eller färskvatten) med tappkran inne i huset.

Allt vatten ska bäras in och avlopp bäras ut. Det hälls på växtligheten. Avloppsvatten från dusch och disk utomhus kan rinna ner i hink och hällas på växtligheten eller rinna ut på gräsmattan så länge det inte innebär olägenhet. Följs detta inte, finns skäl att mista tomtarrendet. Styrelsen gör stickprovskontroller om misstanke om avlopp finns.

Dusch och disk inomhus
För vårt område gäller att avloppsvattnet ska rinna ner i en hink eller dylikt som bärs ut och vattnet hälls på den egna växtligheten. Då behövs ingen avloppsanordning så länge det inte blir någon olägenhet för grannarna. Tänk på att matrester kan börja lukta och dra till sig skadedjur.

Disk och dusch utomhus
Avloppsvatten från dusch och disk utomhus kan rinna ner i en hink som töms på den egna växtligheten. Utomhus kan man också låta avloppsvattnet rinna rakt ut på gräsmattan så att det infiltreras på den egna tomten. Det får inte ledas ut direkt i ett dike. Det gäller även via dräneringsslang eller annan typ av slang.

Vill man förbättra infiltrationen med en markbädd räknas det som en avloppsanläggning och då måste man ha tillstånd från SRMH. Grundprincipen är alltid att avloppsvattnet inte får bli till olägenhet för grannar.

Toaletter på egen tomt
I Täby råder tillståndsplikt för alla typer av toaletter, dvs även för toalett utan vatten. Toaletter av typ Porta Potti behöver dock inte anmälas till kommunen. För att man ska få installera en förbränningstoalett eller annan toalett utan vatten (t.ex. mulltoa) krävs ansökan om tillstånd samt att man har fått ett tillståndsbeslut från SRMH (Södra Roslagens miljö och hälsokontor). I ansökan till SRMH anger man även hur man avser hantera latrinen.

Ansökan måste göras för såväl toalettlösningen via blanketten ”Enskilt avlopp – Ansökan” som komposteringen via blanketten ”Kompostering av latrin och slam – Anmälan”. Läs mer på Täby kommuns hemsida. Ett eventuellt avslag innebär att man inte får ha föreslagen lösning.

Uppgifter som behöver skickas in:

  • Fullständigt ifylld ansökningsblankett ”Ansökan enskilt avlopp” (kanske lite förbryllande benämning när det bara gäller torr toalösning, men det är den du ska använda). Den är enkelt att fylla i när det bara handlar om en torr toalösning. Fyll i allt relevant och kryssa bara i rutan ”annan typ av toalett” samt uppge typ.
  • Föreslagen teknisk lösning. Uppgift om fabrikat/modell samt tex en broschyr som beskriver förbränningstoan där modell framgår.
  • Situationsplan som visar var på fastigheten/lotten skorsten planeras att installeras. Samtliga byggnader ska framgå på kartan inklusive byggnader på intilliggande lotter.

Förutom att SRMH kommer att granska och bedöma ansökan kommer lottgrannarna att få möjlighet att yttra sig då lagen kräver detta.