El och eldebitering

Elnätet i Ullna är det ett sk lokalnät (icke koncessionspliktigt nät) inom området. Det är föreningens nät.  Vårt nät är i sin tur kopplat till Ellevios nät i transformatorstationen nedanför tomt 60.  I denna “gränspunkt” har Ellevio en timmätare för att kunna debitera vår totala förbrukning.  Varje stuga har sedan en egen elmätare som ägs av föreningen och som avläses automatiskt en gång i månaden så att vi kan fördela totalförbrukningen på varje enskilt hus. Fakturan kommer sedan varje kvartal.

I stugan har du en säkringstavla med trefas max 10A i varje fas.  Större effekt får man inte ha elsäkerhetsmässigt. Man får alltså inte byta ut säkringarna på 10A till något större. Vi har gjort en kontroll av att detta följs under tidigare år, det kan göras igen.

En fördelardosa från föreningens nät finns vid tomtgräns för 2 tomter där inkommande elnät går till respektive stuga.  Den sitter på en stolpe som är synlig ovan mark. All eldragning därifrån och in på tomten och huset är stugägarens ansvar. Ett krav är förstås att följa de regler som gäller.

Eftersom föreningen äger nätet inom området så kan man i dagsläget som enskild stugägare inte välja elhandelsföretag.

Vad gör jag om det är problem med elen?

Föreneningen anlitar en elfirma som heter Holmbergs el i Sollentuna som känner området väl, tel 070-996 97 24, thomas@holmbergsel.se. Kontaktuppgifter till firman finns också på anslagstavlan.

Rutin för eldebitering

Principen för eldebiteringssystemet idag, förenklat beskrivet, är följande:

Vi får in våra intäkter mestadels genom årsavgiften. Dessa pengar används under året i enlighet med den budget vi gjort upp och alla räkenskaper kan kontrolleras när som helst av våra revisorer.

Vi har valt att debitera elen efter faktisk förbrukning med ett kvartal i efterskott. Det betyder att vi tar av de intäkter vi har (årsavgiften) och betalar den privata förbrukningen under ett kvartal tills vi får in pengarna när medlemmarna betalat för sin förbrukade el.

Du betalar enligt följande:

• faktisk förbrukning av själva elen

• procentuellt för nätet beroende på hur mycket el som du förbrukat

Kostnaden för den gemensamma förbrukningen (servicehusen + pumparna) tas av årsavgiften och betalas av alla oavsett om du har el eller inte på tomten.

Fakturan sänds ut ca 2 veckor innan den ska betalas.

Om fakturan

Fakturan talar om kvartalets uppmätta elförbrukning och kostnaden för detta. Posten administration/service  är kostnaden som föreningen betalar till Kamstrup för att driva insamlingssystemet.

Kostnaden för enbart elen (elpriset) finns inte angiven på fakturan. Elpriset varierar från månad till månad och i det priset som finns på fakturan finns också nätkostnaden inkluderad. Det gör att det inte är så mycket vägledning att veta priset på själva elen. Om du dividerar kostnaden med din förbrukning får du fram vad du betalat per kilovatttimme (kWh). Och då ingår som beskrivits ovan både kostnaden för el och nät.

Föreningen har ett gemensamt elabonnemang så det går inte att få enskilda fakturor från elhandelsbolaget.

Vid överlåtelser gäller följande

Den som är ägare vid debiteringstillfället får kvartalsfakturan och får sedan göra upp med säljaren för att reglera de månader som man inte ägde stugan. Kostnaden per månad kommer att framgå av fakturan.