Stadgar

Ullna koloniträdgårdsförening i Täby 

Org.reg.nr 816000-6923

STADGAR för Ullna Koloniträdgårdsförening

antagna på föreningens första möte 1985; reviderade:

  • 2008-04-17
  • 2015-03-14 (ändringar i § 1, 3, 15, 17 och ny § 22). Godkända av Täby kommun 2015-03-19
  • 2020-01-07 (ändring i § 3, 4, 5 och 6). Godkända av Täby kommun 2020-02-06

Stadgar i original (pdf)

Nedan en konverterad version av originalets pdf-fil:

Namn  § 1 

Nuvarande text:

Föreningens namn är Ullna koloniträdgårdsförening och är en ideell förening.

Ändamål  §2 

Föreningen har till ändamål att:

 av Täby kommun arrendera markområde för koloniträdgårdsverksamhet i Norra Vågsjö i Täby,

 upplåta kolonilotter inom området

 svara för drift och underhåll av gemensamma anläggningar såsom vägar, vattenledningar och dylikt.

 främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister och till gagn för sina medlemmar

 verka för god ordning inom koloniträdgårdsområdet

 stärka samhörighetskänslan mellan föreningens medlemmar.

Villkor för 

medlemskap 

§ 3

Ett medlemskap krävs för att arrendera en tomt i Ullna koloniträdgårdsförening. För att bli medlem fordras att den sökande:

 fyllt 18 år

 bedöms kunna fullgöra sina åtaganden enligt arrendeavtal för kolonilotten

 att det i övrigt inte föreligger några förhållanden som gör att föreningen inte bör godkänna medlemskapet.

Medlem får arrendera maximalt två tomter.

Medlem har arbetsplikt åt föreningen, enligt styrelsens bestämmande, för skötsel av de allmänna anläggningarna.

Medlem är skyldig att hålla god ordning, vårda och sköta sitt arrende, ej skapa osämja och/eller olägenhet för grannar och andra medlemmar samt följa avtal och regler.

De personer som tillsammans skrivit under arrendeavtalet är medlemmar i föreningen och svarar solidariskt för sina åtaganden gentemot föreningen.

Medlemskapet upphör när arrendet avslutas. Medlem, som genom arrendets upphörande eller uteslutning lämnar föreningen, äger ingen rätt att återfå avgifter som betalats till föreningen eller till andel i föreningens tillgångar.

Varning  § 4

Finns anledning att säga upp ett arrende ska medlemmen skriftligen – i rekommenderat brev med mottagningsbevis – varnas av styrelsen. Rättelse ska ske inom 14 dagar från varningen då medlemmen annars riskerar att uteslutas ur föreningen samt att arrenderätten anses förverkad.

Uppsägning av arrendet och uteslutning ur föreningen  § 5

Arrenderättens förverkande regleras i Jordabalkens 8 kap. 25§.

Medlem kan förverka arrenderätten och därmed uteslutas om

 de avgifter som föreningen fastställt inte betalats inom den bestämda tiden,

 medlemmen bryter mot bestämmelser som finns intagna i avtal, som föreningen träffat, eller dess stadgar,

 medlemmen bryter mot de ordningsregler som föreningen antagit.

När arrendet avslutats och medlem uteslutits ska de byggnader som uppförts på trädgårdslotten antingen nedmonteras och transporteras bort eller säljas. Borttransport eller försäljning ska ske inom 12 veckor efter att arrendet avslutats. Om försäljningen sköts av föreningen ska försäljningssumman, efter avdrag för föreningens kostnader, tillfalla den uteslutna medlemmen.

Medlem som avslutat arrendet har ingen rätt att använda de anläggningar föreningen uppfört eller arrenderar och inte heller rätt till föreningens tillgångar.

Uppsägning  § 6

Har medlem på egen begäran utträtt eller arrendet avslutats enligt § 5 gäller inte längre det arrendeavtal som ingåtts med föreningen.

Avgifter  § 7

Årsmötet fastställer arrende- och föreningsavgift samt datum för betalningen.

Årsmötet beslutar om extra uttaxering.

Övergår arrende till lott till annan under föreningens verksamhetsår ska föreningsavgift eller extra uttaxering inte betalas av den nye medlemmen om den förre medlemmen redan har betalat.

Styrelsen  § 8

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som väljs av årsmötet.

Styrelsen består av lägst fem ordinarie ledamöter. Ordföranden och kassör väljs av årsmötet medan övriga ledamöters arbetsuppgifter bestäms inom styrelsen. Dessutom väljs suppleanter till högst samma antal som de ordinarie ledamöterna.

Styrelseledamöterna utses för två år. Mandattiden bestäms så att halva antalet ledamöter avgår årligen. Vid udda antal avgår vid årsmötet det antal ledamöter som är närmast lägre än hälften och vid det påföljande årsmötet det antal ledamöter som är närmast högre. Ordförande och kassör har aldrig samma mandattid.

Suppleanterna utses för ett år.

Medlem eller dennes make/maka/sammanboende kan väljas till förtroendepost i föreningen.

Konstitu- erande sammanträde  § 9

Konstituerande sammanträde ska hållas inom 14 dagar efter årsmötet. Vid sammanträdet konstituerar sig styrelsen och utser föreningens firmatecknare.

Styrelsen ska årligen översända protokoll från det konstituerande sammanträdet till Täby kommun. Protokollet ska utvisa styrelsens sammansättning och namnet på den som tecknar föreningens firma under verksamhetsåret.

Styrelse-sammanträde  § 10

Är ordföranden förhindrad att delta i styrelsesammanträdet, och en vice ordförande inte utsetts eller är förhindrad att närvara, väljer styrelsen en av ledamöterna att leda förhandlingarna.

Är ledamot förhindrad att närvara vid styrelsesammanträdet, ska hon/han meddela detta till styrelsens ordförande samt den suppleant som ska träda in i ledamotens ställe.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som innehåller namnen på närvarande ledamöter och suppleanter, de ärenden som behandlats och styrelsens beslut. Protokollet ska inom två veckor justeras av ordföranden.

Rösträtt vid styrelsesammanträdena har endast ordinarie ledamot och suppleant som träder i ledamots ställe.

Styrelsens uppgifter och ansvar  § 11

Det åligger styrelsen att

 övervaka att arrendeavtalet mellan föreningen och Täby kommun, liksom stadgar, ordningsregler och andra beslut följs,

 se till att skötsel och underhåll av föreningens gemensamma anläggningar och tillgångar handhas på ett ekonomiskt och ändamålsenligt sätt,

 fondera erforderliga medel för reparation och ersättning av gammal utrustning,

 se till att försäkringsskyddet för gemensamma anläggningar samt garanti- och ansvarighets-försäkringar för föreningen är tillfredsställande,

 verka för att priser vid överlåtelse av kolonilotter och fritidshus hålls på en rimlig nivå.

Det åligger vissa styrelseledamöter särskilt följande:

-ordföranden:

Att föreslå tidpunkt för styrelsemötena, bestämma innehållet i föredragningslistan samt leda styrelsens arbete,

-sekreteraren:

att kalla ledamöter och suppleanter till styrelsemötena, föra protokoll vid mötena och expediera erforderliga skrivelser samt ha hand om föreningens arkiv,

-kassören:

att föra erforderliga böcker med uppgift om inkomster och utgifter samt data för dessa, hålla räkenskaperna tillgängliga närhelst styrelsen eller revisorerna så påfordrar. Endast undantagsvis får större belopp finnas kontant i kassan.

Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som styrelsen fattat, då hon/han inte varit närvarande. Fri från ansvar är även den ledamot eller suppleant som anmält reservation mot beslut.

Styrelsens beslutsförhet  § 12

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna, inklusive suppleant som ersätter frånvarande ledamot, är närvarande. Är endast tre ordinarie ledamöter, eller suppleant i stället för frånvarande ledamot, närvarande måste de vara ense om besluten. Om fler än tre ordinarie ledamöter, eller suppleant i stället för frånvarande ledamot, deltar i ett beslut fattas beslutet med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid mötet.

Revisorer  § 13

Räkenskaperna ska fortlöpande granskas av två revisorer, vilka väljs av årsmötet och utses för ett år i sänder.

För varje revisor utses en suppleant.

Revisorerna ska varje år till årsmötet avge revisionsberättelse. I berättelsen ska bland annat anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

Räkenskaper  § 14

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari till den 31 december.

Styrelsen ska upprätta balans- samt vinst-och förlusträkningar. Dessa dokument ska, tillsammans med styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret, vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Årsmöte  §15

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång.

Kallelse ska skickas ut minst 14 dagar före mötet. Kallelsen ska sändas till medlemmarna per post samt finnas anslagen inom koloniträdgårdsområdet under samma tid. I kallelsen ska de ärenden anges som ska behandlas på årsmötet.

Vid årsmötet får andra ärenden inte avgöras än dem som angivits i kallelsen.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av ordförande att leda förhandlingarna

4. Val av protokollförare och justeringsmän

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

6. Styrelsens förvaltningsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Behandling av inlämnade motioner

12. Bestämmande av ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och suppleanter för dem samt övriga förtroendevalda

13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter samt dag då dessa senast skall vara betalda

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och suppleanter

16. Övriga ärenden

Årsmötet antar ordningsregler för koloniträdgårdsområdet. Dessa ska godkännas av Täby kommun.

Motionsrätt  § 16

Motionsrätt har styrelsen, revisorer och enskilda medlemmar. Förslag och motioner till årsmöte ska skriftligen inges till styrelsen senast den 1 februari. Styrelsen ska yttra sig över de inkomna motionerna. Motionerna ska bifogas kallelsen till årsmötet.

Rösträtt  § 17

Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid sådana möten har varje kolonilott (tomt) en röst.

Om föreningen i arrendeavtalet har godtagit att en kolonilott arrenderas gemensamt av fler än en person, har dessa tillsammans endast en röst.

Röstberättigad medlem kan uppdra åt annan myndig person att såsom ombud utöva rösträtten vid årsmöte eller extra föreningsmöte. I båda fallen krävs den röstberättigades skriftliga fullmakt. Ett ombud kan inte företräda mer än en röstberättigad.

Alla frågor vid årsmöte eller extra föreningsmöte avgörs genom enkel majoritet med undantag för frågor enligt § 21. Ordföranden har utslagsröst. Om röstning begärs kan det ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

Extra föreningsmöte  § 18

Styrelsen kan, när den finner det lämpligt, kalla föreningens medlemmar till extra föreningsmöte. Revisorerna kan, om deras granskning föranleder det, skriftligen och med angivande av skälet, kräva att styrelsen utlyser ett extra föreningsmöte så snart det kan ske med hänsyn till kallelsetiden.

Extra föreningsmöte ska även utlysas av styrelsen, då det – för ett visst angivet ändamål – skriftligen begärs av minst hälften av samtliga röstberättigade medlemmar.

Kallelse till extra föreningsmöte ska ske minst åtta dagar före mötet. Kallelsen ska sändas till medlemmarna per post samt finnas anslagen inom koloniträdgårdsområdet under samma tid. I kallelsen ska anges de ärenden som ska behandlas.

Vid extra föreningsmöte får andra ärenden inte avgöras än de som angivits i kallelsen.

Föreningens medel  § 19

Ett överskott som uppstår under räkenskapsåret ska, efter täckning av tidigare balanserat underskott, tillföras föreningens kapital.

Föreningens upplösning  § 20

Beslut om föreningens upplösning ska biträdas av minst tre fjärdedelar av medlemmarna och vara fattat på två möten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Mötet beslutar om hur föreningens medel ska hanteras.

Stadgeändring  § 21

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmötet med minst två tredjedels majoritet. För att stadgar och ändringar i dem ska gälla fordras godkännande av Täby kommun. Årsmötet avgör från vilken tidpunkt ändringen ska gälla.

Valberedning  §22

En valberedning med minst två ledamöter ska utses på årsmöte. Valbar till valberedningen är alla medlemmar enligt §3 med undantag av styrelsens ledamöter och suppleanter.

Valberedningen ska förbereda val av mötesordförande, mötessekreterare, styrelse och revisorer samt suppleanter.