Regler och information

Välkommen till vår förening!

Här ser du vilka regler som gäller hos oss.

Allmänningar
Allmänningarna klipps vid arbetsdagar och då det annars behövs. Det görs på frivillig basis av dig som medlem. Hör med områdesansvarig på ditt område.

Andrahandsuthyrning
Uthyrningen ska godkännas av styrelsen i förväg genom att en ansökan kommer till styrelsen. Blankett för ansökan finns hos styrelsen.

Uthyrning får endast ske på korttidskontrakt (halvårsvis). Stugägaren är skyldig att se till att någon ställer upp på arbetsdagarna. Stugägaren står fullt ut för ansvaret att stugan och tomten sköts och ansvarar för att alla avgifter betalas. Meddela även grannarna att du vill hyra ut.

Arbetsdagar
Vi har tre gemensamma arbetsdagar under sommarhalvåret (lördagar eller söndagar), vilka föreslås av styrelsen. Information om datum ges på hemsidan och i UllnaNytt. Minst två av dessa arbetsdagar ska du ha deltagit i. Om du endast deltar på 1 arbetsdag debiteras du 500:-, om du inte deltar alls debiteras du 1000:-. Arbetsdagarna har vi i april/maj, juni och september. Samling klockan 10.30 vid servicehusen då närvarolistan skrivs på och arbetsuppgifter delas ut. Ca klockan 13.30 arrangeras gemensam lunch.

Under arbetsdagarna utförs arbeten på allmänna ytor, t ex som att klippa allmänningarna, rensa diken, måla etc. INTE rensning av gångar utanför tomten. Detta ingår i ordinarie tomträttsansvar.

Arrende
Vi arrenderar marken i vårt område av Täby kommun som i sin tur har ett avtal med TFAB, Täby kommuns fastighetsbolag. Arrendeavtalet gäller till den 1 oktober 2030.

Avlopp
Regler för vatten och avlopp finns fastlagda för föreningen på vår webbplats under sidan Vatten, avlopp och toaletter. Det är förbjudet att dra in vatten i stugorna. Allt vatten ska bäras in och avlopp bäras ut. Det hälls på växtligheten. Avloppsvatten från dusch och disk utomhus kan rinna ner i hink och hällas på växtligheten eller rinna ut på gräsmattan så länge det inte innebär olägenhet. Alla typer av markbädd kräver tillstånd av Södra Roslagens miljö och hälsa. Följs detta inte, finns skäl att mista tomtarrendet.

Avläsning av förbrukad el
Elförbrukningen läses av automatiskt varje månad av firma Kamstrup som debiterar oss för detta. Stäng inte av huvudströmbrytaren i stugan! Elmätaren drar ingen el.

Styrelsen ansvarar för debiteringen av el som sker efter faktisk förbrukning och i efterskott efter varje kvartal. Fakturan sänds ut ca 2 veckor innan den ska betalas. Anledningen till den korta varseln är att vi inte får in uppgifter för den sista månaden i kvartalet från elleverantören förrän efter den 15e i månaden.

Vid överlåtelser gäller följande:
Den som är ägare vid debiteringstillfället får kvartalsfakturan och får sedan göra upp med säljaren för att reglera de månader som man inte ägde stugan. Kostnaden per månad kommer att framgå av fakturan.

Badplatser
Både på norra och södra området finns det en badplats. Badplatsen på norra är större och har även en utomhusdusch.

Bevattning av tomten
Bevattning av tomterna får endast göras med sjövatten.

Bomlås
Koden till bomlåsen ändras då och då. Information kommer ut i UllnaNytt om den nya koden.

Bryggor och båtplatser
Funderar du på att göra en båtbrygga fordrar det bygglov eftersom vår mark är arrenderad och tillhör Täby Kommun. Norra området har en särskild köplats för båtplatser vid bryggan. Se information om Ullnas båtklubb om du vill hyra båtplats.

Bygglov
Särskilda regler gäller för bygglov i vårt område. Läs mer på sidan Bygglov.

För inte oväsen om du bygger om eller till före klockan 09 på morgnarna eller senare än kl 20. Övrig tid gäller att man ska ta hänsyn till omgivningen. Om det är fråga om stora byggnationer rekommenderar vi att du kommer överens med dina grannar om vad som ska gälla.

Dricksvatten och sjövatten
Vatten får inte dras in i byggnaderna. Det gäller både dricks- och sjövatten.  Gör du åverkan på föreningens vattenledningar blir du skadeståndsskyldig.

Dricksvattnet kontrolleras två gånger om året (i maj och i juli). Då tas både fysikaliskt-kemiska och mikrobiologiska prov vid pumpen samt ute i ledningsnätet på norra och södra området. Ett protokoll med resultat från proverna sätts upp på anslagstavlorna.

Dricksvattnet ska endast användas för hushållsändamål.

Duschar
Det finns duschar vid varje servicehus. Följ de enkla ordningsregler som finns uppsatta i duschhuset.

El, anslutning och faktura
Föreningen ansvarar för elnätet inom området från Ellevios transformatorstation fram till och med kopplingsdosan vid tomtgräns. Till varje kopplingsdosa är två hus anslutna. Därifrån tar den enskilde husägaren över ansvaret för installationen in i huset. Detta framgår av arrendeavtalet. Husägaren ansvarar därmed också för den invändiga elcentralen med säkringarna inklusive mätartavlan som mätaren ska monteras på. Elmätaren med antenn är föreningens egendom. Ingen åverkan eller ändring får göras på kopplingsdosan vid tomtgränsen. Kopplingsdosan ska sitta på stolpe ovan jord. Se även arrendeavtalets paragraf 11. Om åverkan har gjorts på kopplingsdosan (t ex att den grävts ner) och det blir ett elfel, är det arrendehavaren som får stå för kostnaden att åtgärda och återställa.

Obs! Max 10A säkringar får installeras i husen. Alla elanslutningar ska göras av behörig installatör.

Elförbrukningen läses av automatiskt varje månad av firma Kamstrup som debiterar oss för detta. Stäng inte av huvudströmbrytaren i stugan! Elmätaren drar ingen el.

Styrelsen ansvarar för debiteringen av el som sker efter faktisk förbrukning och i efterskott efter varje kvartal. Fakturan sänds ut ca 2 veckor innan den ska betalas. Anledningen till den korta varseln är att vi inte får in uppgifter för den sista månaden i kvartalet från elleverantören förrän efter den 15:e i månaden.

Läs mer på sidan El och eldebitering.

Festkommittén
I Ullnas koloniträdgårdsförening finns en festkommitté som anordnar trevliga aktiviteter för medlemmarna med syfte att främja gemenskapen. Exempel på aktiviteter är loppis, pubafton, kräftskiva, surströmmingsfest och midsommarfirande. Aktiviteterna annonseras via webbplatsens kalender.

Fågelmatning
Tala med grannar om det är ok att mata fåglar på den egna tomten eller mot allmänning. Endast ett begränsat antal foderautomater (2-3 stycken) per tomt.

Strö inte ut fågelmat på marken. Se till att städa upp det som hamnar på marken vid foderautomater så att platsen hålls i städat skick och inte blir en sanitär olägenhet. Mata aldrig med matrester som kan locka till sig råttdjur, kråkfåglar och rävar m.m.

Grovsopor och hushållsavfall
Grovsopor, samt ris och grenar som du inte kan spara i din kompost, måste du frakta bort själv.

Hushållsavfall slängs i rullkärlen i närheten av servicehusen. Sopor hämtas 1 (en) gång i veckan från 15 maj – 15 oktober. Resten av året sker hämtning endast 1 (en) gång per månad.

Endast paketerade hushållssopor får slängas i kärlen. Grovsopor som tidningar, kartonger, glas etc. måste du alltså frakta bort själv.

Grusgångar utanför den egna tomten och
höjden på häckar och plank
Grusgången är du själv ansvarig för att hålla fri från ogräs.

Häckar ska placeras minst 30 cm in mot egen tomtgräns längs grusgångar och allmänningsgångar och ansas så att de inte går ut över tomtgränsen!

Häckar får inte vara högre än 1,80 m och ska alltid placeras 30 cm in mot egen tomtgräns längs grusgångar och allmänningsgångar.

Gällande häckar mellan tomterna (som inte gränsar till grusgångar och allmänningsgångar) kan dessa vara högre än 1,80 m om båda grannarna är överens. I de fall grannarna inte kommer överens gäller 1,80 m i likhet med häckar som gränsar mot grusgångar och allmänningsgångar.

Staket/plank kräver bygglov om de är högre än 1,10 meter. Se även under Bygglov.

Grävning på tomt och i gångar
Ca 45 cm under marknivå (oftast i gångar och på vissa allmänningar) ligger ledningar för telefon, vatten och el till området. Undantag finns t ex mellan tomt 102 och 103 där elledningar går mellan dessa tomter. Om du tänker gräva på din tomt och är tveksam om det finns någon ledning i närheten, kontrollera alltid med styrelsen som kan titta på kartan över ledningsdragningarna på området.

Hastighetsbegränsning i området
På området är hastighetsbegränsningen 20 km i timmen. Tänk på dina grannar och kör särskilt långsamt om vägen är torr och dammar kraftigt.

Husdjur
Husdjur får inte gå lösa inom föreningens område. Du får inte heller låta dina husdjur förorena inom det område föreningen arrenderar annat än på anvisad plats.

Komposter
Grundkonceptet är att du ska hantera kompost av trädgårdsavfall på din egen tomt. Om det finns möjlighet eldar vi upp grovt trädgårdsavfall under vårens och höstens arbetsdagar. Dock ska inga brännhögar läggas upp under mellantiden.

Kärror för transporter
Vid servicehusen finns kärror att låna för transporter. Samma kod till låsen som till bommarna.

Mördarsniglar
Vi har ganska många mördarsniglar (spansk skogssnigel) på området. De känns igen genom att de inte har hus och är orange eller bruna med väldigt klibbigt slem. De sprids med väldig fart och äter upp allt i sin väg. De är lättast att se dem när de kryper fram tidig morgon och vid kvällningen. Du avlivar dem genom att klippa av huvudet eller lägga dem i kokande vatten. Det finns också snigelgift att köpa i växtbutikerna (t.ex. SnigelEffekt).

Nybyggnation med elanslutning
Den som vill bygga nytt och installera el måste anlita en behörig elinstallatör för arbetet. Till varje tomt (vid tomtgräns) finns en anslutningspunkt.

Mätarställning vid påbörjande av elförbrukning (både byggel och ordinarie förbrukning) ska meddelas styrelsen. Föreningen ansvarar för inköp av elmätare och äger elmätaren inklusive antenn. Se även sidan om El och eldebitering.

Områdesansvariga
Föreningen har ett antal områdesansvariga som hjälper till med olika uppgifter, såsom avstängning och påslagning av vatten, utför enklare reparationer, ändrar bomkod, ansvarar för vattenprover, köper in artiklar till servicehusen, etc. Till sin hjälp har de områdesansvariga ett antal ytterligare medlemmar som hjälper till med olika uppgifter. De områdesansvariga har inte jourtjänst. Läs mer på sidan Områdesansvariga.

Ovårdade tomter och hus
Enligt arrendeavtal och stadgar ska medlem se till så att tomt och hus sköts. Om inte detta görs finns det risk för att arrendet sägs upp av föreningen. Hus ska skötas regelbundet så att de inte förfaller.

Att ha bråte och upplag på egen tomt, utanför tomt eller på parkeringsplatser är inte tillåtet. Husen står tätt och bränder kan därför snabbt spridas. Styrelsen bestämmer vad som är ovårdat om tvist uppstår.

Det kan också finnas andra orsaker till att en medlem blir av med sitt arrende (ej betalat avgifter, permanentboende eller annat som bryter mot arrendeavtalet).

Plogning vintertid
Enligt avtal med leverantör sker plogning när det kommit 10 cm snö. Plogning ska ske till och med de första parkeringarna på Norra och Södra, samt till del av den inre parkeringen på Södra för att sophämtningen ska kunna ske. Plogningen utförs under kvällstid/nattid.

Skrymmande saker på tomten
Det är inte tillåtet att ställa upp stora skrymmande anläggningar på kolonilotterna som exempelvis studsmattor, hoppborgar, pooler, badtunnor eller liknande. Även andra större anläggningar kan komma att omfattas och avgörs vid behov av styrelsen. Syftet är att bevara området enligt grundidén dvs ett koloniträdgårdsområde i enlighet med Täby kommuns anvisningar.

Sommarvatten
Sommarvattnet kopplas på när tjälen gått ur marken vilket brukar ske i slutet av april och stängs av när frosten kommer i oktober. Information om när det sker läggs ut på webbplatsen och sätts upp på anslagstavlorna vid servicehusen.

Toaletter
På sommaren har vi två WC och på vintern finns det en torrtoa i varje servicehus. Städningen av toaletterna sköter var och en som använder dem.

Toalettpapper, tvål och rengöringsmedel fylls på av de områdesansvariga.

För de som har toaletter typ ”Porta Potti”, hink eller dylikt där man måste tömma innehållet själv, så finns det en rostfri diskho för detta på baksidan av varje servicehus. Tömning kan även ske här under vintertid. Ta då med vatten själv för att skölja.

Toaletter på egen tomt
I Täby råder tillståndsplikt för alla typer av toaletter, dvs även för toalett utan vatten. Läs mer under sidan Vatten, avlopp och toaletter.

Transporter
Endast enstaka transporter med bil kan accepteras på grusvägarna, t.ex om du tillfälligt har tunga saker att lasta ur. Inga fordon får vändas på privata tomter. Du får inte köra in i området med tyngre fordon än personbil.

Barnen skall inte behöva akta sig för trafik inom området. I stället får Du ge akt på dem.

UllnaNytt
Föreningens informationsblad kommer ut ett antal gånger per år och skickas ut till alla medlemmar via mail. UllnaNytt finns också som egen rubrik på hemsidan.

Vintervatten
På vintern är dricksvattnet och sjövattnet avstänga pga frostrisken. Det finns dock på vintern möjlighet att hämta dricksvatten i pumphuset uppe i skogen mellan norra och södra området. Vattenkvaliteten kontrolleras dock inte som på sommaren och radonfiltret är bortkopplat. Koden är 555.

Årsavgift
Datum för när kommande årsavgift ska betalas och belopp beslutas på årsmötet. Avgiften erläggs per tomt.

I årsavgiften ingår:

  • medlemsavgiften för löpande kostnader för området
  • arrendeavgiften till kommunen
  • gemensam elförbrukning.

Om årsavgiften inte betalas finns det risk att bli av med arrendet.