Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid årsmöte 2018-03-10 kl. 10.30 – 11.30

Sidan är konverterad för webb från följande originalfil: Årsmötesprotokoll 2018

(OBS! Protokollet är ej formellt justerat ännu)

Plats: Täby – Hörsalen, Bibilioteket Täby C

Deltagare: Representanter enligt bifogad närvarolista (bilaga 1 inklusive 4 fullmakter).

Antalet röstberättigade var 51 personer.

§1 Årsmötet öppnas

Styrelseordföranden Irene Klee hälsar alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordningen

Dagordningen (bilaga 2) godkändes.

§3 Val av ordförande för årsmötet

Gösta Ottestam valdes till ordförande för mötet. Han tackade för förtroendet och fortsatte mötet.

§4 Val av protokollförare och justeringsmän

Irene Klee valdes till mötets protokollförare. Till justerare av dagens protokoll tillika rösträknare valdes Solweig Johansson tomt 129 och Eva Pettersson tomt 66.

§5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Beslutades: Att kallelse skett i behörig ordning, på anslagstavlor, på webben och med utskick.

Beslutades: Att använda närvarolistan som underlag för röstlängd.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen presenterades (bilaga 3) och beslutades att lägga den till handlingarna.

§7 Revisorernas berättelse

Gösta Ottestam föredrog revisionsberättelsen (bilaga 4). Revisorerna hade inga anmärkningar och tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Beslutades: Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§8 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott

Beslutades: Överskottet för 2017, kr 64.766, disponeras enligt följande: Till reparationsfonden avsätts kr 14.800,-. Resterande överskott , kr 49.966,-, balanseras i nyräkning.

§9 Fastställande av balans- och resultaträkningen

Beslutades: Fastställa resultaträkningen för 2017 utvisande ett överskott på kr 64.766:-. samt balansräkningen per 2017-12-31 med en omslutning på 470.833:- (Bilaga 5)

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§11 Behandling av inlämnade motioner

Två motioner har inkommit vilka hade sänds med post och även lästes upp på årsmötet (Bilaga 6). Motion nr 1 gällde förslag på ändring av tiderna för när bommen ska vara stängd under dagtid. Motion nr 2 gällde att bygga en vedeldad bastu. Båda motionerna är inlämnade av Ulf Carnby tomt 55.

Ulf Carnby presenterade sina motioner och styrelsens ordförande gick igenom styrelsens synpunkter på förslagen.

Vid mötet begärdes rösträkning för motion nr 1, och resultatet blev 11 röster för en ändring och 33 emot.

Beslut: Avslag på motion nr 1.

Angående motion nr 2 beslutades: att gå på styrelsens förslag och bilda en arbetsgrupp bestående av Ulf Carnby, tomt 55, Cary Hodgkinson, tomt 97 och Åsa Karlsson tomt 52.

Uppdraget är att ta fram underlag så att beslut kan tas på kommande årsmöte. Underlaget ska precisera total kostnad, möjlig placering, uppvärmningsmetod, kontroll hos kommunen om vi får bygga en vedeldad bastu eller annat underlag som är nödvändigt för att kunna ta ett beslut.

Även ett kostnadsalternativ ifall el behöver dras fram till bastun bör tas fram. Underlaget bör presenteras för styrelsen i god tid före årsmötet vilket kan fungera som en bra kontrollstation.

§12 Bestämmande av ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer, och suppleanter samt övriga förtroendevalda

Beslutades: Att behålla arvodena på kr 70.000:- exklusive sociala avgifter.

§13 Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter samt dag då dessa senast ska vara betalda

Beslutades: Att godkänna föreslagen budget 2018 (Bilaga 6) Att årsavgiften för 2019 blir kr 3.200:-. En diskussion uppstod om det går att flytta avgiften när den senast ska vara betald, då januari är en tuff månad för de flesta.

Beslutades: Att årsavgiften ska betalas enligt vad styrelsen bestämmer dock senast den sista februari.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades: Att styrelsen ska bestå av följande personer:

Styrelseledamöter Tomt Vald till

Irene Klee, ordförande 138 2020 (omval)

Lena Cronvall-Morén, ledamot 119 2020 (nyval)

Margareta Winell, ledamot 34 2020 (omval)

Margareta Weinesjö, kassör 65 2019

Johan Blix, ledamot 117 2019

Ulrika Mannerblad, ledamot 116 2019

Styrelsesuppleanter Tomt Vald till

Margareta Wallin 9 2019 (omval)

Christian Josefsson 146 2019 (nyval)

Åsa Karlsson 52 2019 (omval)

§15 Val av revisorer och suppleanter samt val av valberedning

Beslutades: Att välja följande personer:

Revisorer Tomt Vald till

Gösta Ottestam 8 2019 (omval)

Helén Hurtig 142 2019 (omval)

Revisorsuppleanter Tomt Vald till

Cecilia Falkerheim 4 2019 (omval)

Margareta Grandin 87 2019 (nyval)

Valberedning Tomt Vald till

Birgitta Ersson Kjellin 36 2019 (omval)

Inga-Britt Olsson, sammankallande 125 2019 (omval)

§ 16. Årsmötet avslutas

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och styrelsen överlämnade blommor med stort tack till mötets ordförande Gösta Ottestam.

Vid protokollet: Ordförande på mötet:

…………………………………………… ………………………………………….

Irene Klee Gösta Ottestam

Justerare:

……………………………………. ……………………………………

Eva Pettersson Solweig Johansson

Lämna ett svar