UllnaNytt april 2021

Konverterat till webbsida från originalet: UllnaNytt april 2021

UllnaNytt 2/2021

från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening april2021

Utskick av handlingar inför årsmötet den 8 maj
Nu har styrelsen sänt ut samtliga handlingar inför årsmötet. Det finns inget som hindrar att vi har årsmötet utomhus med de restriktioner som gäller nu. Om inget oförutsett inträffar äger mötet alltså rum 8 maj klockan 15 på norra området.

I utskicket framgår bland annat resultatet av omröstningen för att rusta upp våra sanitetsutrymmen. Totalt svarade 87 % av medlemmarna vilket är en fantastisk svarsfrekvens. Av dessa var hela 70 % för förslaget, 7 % var för upprustning men emot att ta bort torrtoan, 6 % var emot upprustning men ok ta bort torrtoan och endast 4 % var emot förslaget i sin helhet. På årsmötet kommer styrelsen att informera närmare om projektet. Observera att ingen omröstning kommer att ske då.

Nya medlemmar
Vi kan redan så här tidigt på säsongen välkomna följande medlemmar:

Christina Iskull hus 146.
Cecilia Ankarstig i hus 67.

Årets arbetsdagar
Årets arbetsdagar startar kl. 10.00. Vid avprickningen väntar vi givetvis på dem som kommer med bussen vid 10.30.
 8 maj
 19 juni med lunch på södra området
 25 september med lunch på norra området.

Rapport från områdesansvariga
Ett nytt arbetslag av områdesansvariga har nu börjat sitt värv från i år. Gruppen består av: Christer Morén, södra och Gabriel Nowostawski, norra som är så kallade ”lagbasar” (basar över laget), Jan Stadigh, Gunilla Ekman, Per Granlund alla boende på södra och UlricaWennerholm som bor på norra. Vi saknar ytterligare en person på norra så kontakta Gabriel om du kan tänka dig att bidra. Eftersom vi är en och samma förening jobbar de områdesansvariga gränslöst, inte gränslöst mycket, utan oavsett om något problem etc uppstår på norra eller södra området.

I år kommer projektet Operation Vassborttagning att starta när vi har köpt lämpligt redskap för detta. Ogräsbekämpning av grusgångarna kommer också att påbörjas, då genom att spruta med ättika. Med en ny grästrimmer är vi också nu bättre rustade på södra att ta oss an sly etc under första arbetsdagen.

Ny rutin för fakturor
En klar majoritet av alla medlemmar betalar sina fakturor i tid vilket ju förstås är en skyldighet som medlem. I de fall så inte sker, ändrar vi nu rutinen så en

2 påminnelseavgift på 60 kronor ersätter dröjsmålsräntan. Den senare är komplicerad att beräkna och styrs bl a av Riksbankens referensränta. Båtplatsavgiften kommer att debiteras under rubriken Tillägg.

Komposter – en skärpning behövs
Tyvärr slängs byggmaterial, även impregnerat virke, plastkrukor och annat icke trädgårdsavfall fortfarande på våra komposter. Trots att det finns tydlig skyltning. Som medlem och odlare bör det inte vara något problem att kunna skilja på vad som är trädgårdsavfall och annat. Allt övrigt får du köra bort själv, t ex till återvinningen i Hagby.

Invasiva främmande arter
En medlem har gjort styrelsen uppmärksam på att det finns invasiva främmande arter som spritt sig till komposterna och kanske även andra ställen. Invasiva främmande arter är arter som inte naturligt hör hemma i vår miljö och som sprider sig kraftfullt på bekostnad av inhemska växter som därmed konkurreras ut.

Ett exempel är Jättebalsamin, ursprungligen från västra Himalaya. Stora bestånd finns främst på komposten på norra men har också setts på södra. Under arbetsdagen kommer instruktioner för hur den ska bekämpas. Spridningen förhindras främst genom att man slår växten innan den börjar blomma. Senare under växtsäsongen får man göra om proceduren då plantor som grott från frön i marken börjar titta upp. Även parkslide och lupin anses utgöra en fara genom sin enorma spridningsförmåga.

Ändrad webbadress till vår kassör
Margareta Weinesjö har en ny webbadress, notera den så att inte viktig info till henne kommer ut i tomma intet. Styrelsens alla kontaktuppgifter framgår nedan.

Redaktör: Irene Klee, tel 070-73 545 73, webbplats: www.ullna.com
Styrelseledamöter: Irene Klee, ordf, irene.klee@hotmail.com , Lena Cronvall Morén, sekreterare, tel 073 564 90 78, lena.cronvall@outlook.com, Margareta Weinesjö, kassör, tel 070-6 46 86 06, margaretaweinesjo@gmail.com,
Marianne Bauer, tel, 073-086 9608 mariannebauer@telia.com, ,Ingvar Carlsson, tel 070-1464757, carlsson.ingvar33@gmail.com ,Margareta Winell, tel 070-5837982, margareta.winell@hotmail.com . Områdesansvariga lagbasar:
Södra: Christer Morén 070-5951432, christer.moren@gmail.com och Norra: Gabriel Nowostawski, tel, 072-7232725 , nowostavski.gabriel@gmail.com.