Ullna-Nytt nr 2 2019

Detta är en konverterad version för webben av Ullna-Nytt

Här finns originalfilen: Ullna-Nytt 2 2019

Nyhetsbrev 2/2019 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening april 2019

Från årsmötet 2019

Protokollet från årsmötet kommer – när det är klart – att sättas upp på anslagstavlorna och även kunna hämtas som dokument på ullna.com.

Styrelsen för 2019
Styrelseledamöter    /   Tomt    /   Vald till
Irene Klee, Ordförande + redaktör för Ullna Nytt / 138 / 2020
Margareta Weinesjö, Kassör / 65 / 2021
Margareta Winell, Vice ordförande / 34 / 2020
Lena Cronvall Morén, Sekreterare / 119 / 2020
Ingvar Carlsson, Ledamot / 20 /2021
Johan Blix, Ledamot / 117 / 2021
Styrelsesuppl.
Christian Josefsson / 146 / 2020
Margareta Wallin / 9 / 2020
Marianne Bauer / 97 / 2020
Valberedning
Birgitta Ersson / 36 / 2020
Inga-Britt Olsson,  Sammankallande / 125 / 2020
Revisorer
Gösta Ottestam / 8 / 2020
Cecilia Falkenheim / 4 / 2020
Revisorsuppl.
Helén Hurtig / 142 / 2020
Mona-Lisa Lefverth / 1 / 2020

Arbetsdagar för 2019
Arbetsdagar är lördagar och startar kl. 10.00. Vi
bjuder på förtäring kl 13 efter arbetsdagens slut.
Följande arbetsdagar gäller för i år:

 4 maj
 15 juni
 14 september.

Arbetsuppgifter på första arbetsdagen
En åtgärd som vi kommer att ha med på första arbetsdagen i år är att se till så att samtliga grusgångars häckar håller sig innanför tomtgränsen. Kommer du inte att kunna vara med själv så hör av dig till styrelsen innan arbetsdagen. Annars kommer arbetslag att kapa det som behövs.

När sätts dricksvattnet på?
Vattnet sätts på när de områdesansvariga anser det vara lämpligt med hänsyn till väderleken och när de kan avsätta tid för detta. I år sätts vattnet på den 20 april.

Kostnaden för att få tillgång till el
Priset på el på elbörsen har under första kvartalet 2019 var högre än 2018. Till detta kommer skatt, moms på skatten (vilken har ökat), elcertifikatsavgift (vilken har ökat och pålägg som elhandelsföretagen gör (oförändrat).

Elnätavgiften
(en fast och en rörlig avgift som beror förbrukningen) har också ökat vilket läggs till den elfaktura som du får av föreningen.

El- och nätfakturans alla kostnader fördelas idag enligt följande:

25 % kostnader för att vara ansluten till elnätet
45 % skatt och avgifter till samhället
30% kostnaden för själva elen

Bilagor i detta utskick

 Faktura för el Q1

Lämna ett svar